Ανεβάζει στροφές η Lamda Development - Αναλαμβάνει με ποσοστό 100% το Ελληνικό - Προχωρά σε ΑΜΚ έως 650 εκατ. ευρώ

Ανεβάζει στροφές η Lamda Development - Αναλαμβάνει με ποσοστό 100% το Ελληνικό - Προχωρά σε ΑΜΚ έως 650 εκατ. ευρώ
Lamda Development: Στις 10/10 η ΓΣ για έγκριση της ΑΜΚ
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της έκδοσης των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), και ενόψει της άμεσης εκκίνησης της μεγαλύτερης επένδυσης στη χώρα, το διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development στη σημερινή (18/9)  του Συνεδρίαση αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, μέχρι του ποσού των 650 εκατ. ευρώ.
Τους τελευταίους μήνες διεξήχθησαν συνομιλίες σε κλίμα καλής συνεργασίας με τους συμμετέχοντες στο επενδυτικό σχήμα Global Investment Group.
Ο εθνικός χαρακτήρας του έργου και ο έλεγχος διαχείρισης που αυτός συνεπάγεται, σε συνδυασμό με τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα έναρξης υλοποίησης, δεν επέτρεψαν την επίτευξη συμφωνίας με τρόπο που να ικανοποιεί τα ανωτέρω. Κατά συνέπεια, η Lamda Development αναλαμβάνει το οραματικό έργο του Ελληνικού με ποσοστό 100%.
Στρατηγικές συνεργασίες, τόσο σε μετοχικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιμέρους αναπτύξεων προβλέπεται να υπάρξουν στο μέλλον, στο πλαίσιο της διαχρονικής στρατηγικής της Εταιρείας και της διεθνούς εμβέλειας αυτού του εμβληματικού έργου.
Η Εταιρεία είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη της υλοποίησης της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, με απαράμιλλα οφέλη για την ελληνική οικονομία, την ελληνική επιχειρηματικότητα και τις τοπικές κοινωνίες. Για την Lamda Development η επένδυση του Ελληνικού είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα επενδυτικό εγχείρημα. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την χώρα, ένα έργο που θα αναδείξει την Αθήνα σε έναν παγκόσμιας ακτινοβολίας επενδυτικό, τουριστικό, ψυχαγωγικό και πολιτιστικό προορισμό.
Η επένδυση θα δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στον κόσμο, κτίρια τοπόσημα και θα αποτελέσει παγκόσμιο πόλο έλξης με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα.
Υποστηρίζοντας έμπρακτα τα ανωτέρω, ο βασικός μέτοχος «Consolidated LAMDA Holdings», συμφερόντων οικογένειας Λάτση, δεσμεύεται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν και να καλύψει τις μετοχές, που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες.
Ο δεύτερος βασικός μέτοχος της Εταιρείας, VOXCOVE (Κοινοπραξία της OLYMPIA Group και της VNK Capital), πιστεύει ακράδαντα στο έργο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, στηρίζει και θα συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/ 2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 16 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDADevelopment-Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10ηΟκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο King  George,Βασιλέως Γεωργίου Α' 3, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, Αττική Ελλάδα 105 64,προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτίαπρος λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37Α(εντός Golden Hall).

Αναλυτικά η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «LAMDA DEVELOPMENT  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3379701000) προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Οκτωβρίου 2019, κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α. για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα  προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
Α. Εισαγωγή

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ανώνυμης  εταιρείας LAMDA DEVELOPMENTS.A.  (η Εταιρεία) αποφάσισε την 18.09.2019να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 10 Οκτωβρίου 2019  (η ΕΓΣ), τα ακόλουθα:
(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την  άντληση  κεφαλαίων  μέχρι  του  ποσού  των  €650.000.100,  και  την  έκδοση  μέχρι 2.166.667.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη (οι Νέες Μετοχές), και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ο  τελικός  αριθμός  των  Νέων  Μετοχών  θα  ισούται  με  το  πηλίκο  της  διαιρέσεως  του συνολικού  ποσού  των αντληθησομένων  κεφαλαίων  δια  της  τιμής  διάθεσης  των  Νέων Μετοχών.
Το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών (όπως αυτός προκύπτει κατά τα ανωτέρω) επί την ονομαστική αξία κάθε μίας Νέας Μετοχής. Κατά τα ανωτέρω, προτείνεται ο καθορισμός του αριθμού των Νέων Μετοχών και του ποσού της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας  να  γίνει,  βάσει  των  ανωτέρω  μαθηματικών υπολογισμών, από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του καθορισμού από αυτό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό (γ) αναφερόμενα.
(β) Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα  προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
Δέον να σημειωθεί ότι η πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας προς τούτο από την Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς  καθώς  και  την  προηγούμενη  έγκριση  από  την  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευση από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το νόμο 3401/2005 και τον κανονισμό 1129/2017 για τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Νέων Μετοχών. 
(γ)  Την  παροχή  εξουσιοδότησης  από  τη  Γενική  Συνέλευση  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018, ως ισχύει, ώστε αυτό με μεταγενέστερη απόφασή του να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος (η Τιμή Διάθεσης).
Περαιτέρω προτείνεται η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας  των  Νέων  μετοχών  και  της  Τιμής  Διάθεσής  τουςθα  αχθεί  σε  πίστωση  του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
(δ) Να μην εκδοθούν κλάσματα των ως άνω Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2019-31.12.2019) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.
(ε) Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, προτείνεται να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση:
i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρίας “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” (η “ΕΛ.Κ.Α.Τ.”).,  μία  (1) εργάσιμη  ημέρα  μετά  την  ημερομηνία  αποκοπής  του δικαιώματος  προτίμησης  (κατ’  άρθρο  5.2.  του  Κανονισμού  του  Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η διάρκεια αυτής, προτείνεται  να  καθοριστεί και  να  ανακοινωθεί,  ως  νόμος  ορίζει,  με  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει την ως άνω αύξηση.
Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατόπιντης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης,  προτείνεται  να  παρασχεθεί  δικαίωμα  προεγγραφής  στους  έχοντας  ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του καθορίσει:
(i) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού
ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,
(ii) τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και
(iii) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής.
(iv) Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων  προτίμησης  και  προεγγραφής, προτείνεται  να  εξουσιοδοτηθεί  το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, σύμφωνα με το άρθρο  26 παράγραφος 4 του νόμου 4548/2018, διαθέσει αυτές κατ’ ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε  τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Χ.Α.), η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ’ αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Β. Απολογισμός Χρήσης Κεφαλαίων από την προηγούμενη Αύξηση

Η προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε βάσει της από 29.4.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα  προτίμησης  υπέρ  των  παλαιών  μετοχών  της  Εταιρείας,  με  αναλογία 0,794691552779231 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.
Αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού €146,1 εκατ. (συνολικά ποσού €150 εκατ. μείον τα έξοδα έκδοσης ύψους €3,9 εκατ. (αρχική  εκτίμηση  εξόδων  ποσό  €3,5εκατ.)). 
Από  την  Αύξηση  Μετοχικού  Κεφαλαίου εκδόθηκαν 35.294.117 νέες κοινές μετοχές με τιμή εκδόσεως €4,25 έκαστη και ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. στις 22.7.2014.
H πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε στις 17.07.2014.
Μέχρι την 31.12.2018 τα αντληθέντα κεφάλαια, διατέθηκαν  σύμφωνα  με  την  προβλεπόμενη  από  το  Ενημερωτικό  Δελτίο  χρήση,  όπως τροποποιήθηκε  με  τις  από  22.05.2015,  24.05.2016  και  23.05.2018  αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνδυασμό με τις από 16.06.2015, 15.06.2016 και  14.06.2018 αντίστοιχες αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Image

Γ. Προορισμός κεφαλαίων

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της Εταιρείας με σκοπό την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ:
α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», 
β) της 100% θυγατρικής  της  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «HELLINIKON  GLOBAL  I  S.A.»  (η Αγοράστρια)
γ) της Εταιρείας (ως Εγγυητή της ως άνω θυγατρικής της) και του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου και της από 19.7.2016 Τροποποιητικής αυτής Σύμβασης, οι οποίες αμφότερες κυρώθηκαν με τον Ν. 4422/2016 (ΦΕΚ 181Α/2016) και την υλοποίηση της σχετικής επένδυσης. (σημείωση: Όροι με κεφαλαία αρχικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα παράγραφο Γ έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην ως άνω από 14.11.2014 Σύμβαση).
Ειδικότερα, η εν λόγω επένδυση αφορά στην απόκτηση από την ως άνω θυγατρική της Εταιρείας,  του  100%  των  μετοχών  της  εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  Α.Ε.,  έναντι  συνολικού τιμήματος  ποσού  €915εκατομμυρίων  και  την  ανάπτυξη  του  Μητροπολιτικού  Πόλου Ελληνικού –Αγίου Κοσμά σύμφωνα με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που έχει εγκριθεί με το από 28.2/1.3.2018 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 35ΑΑΠ/2018).
Από τα αντληθησόμενα κεφάλαια:-ποσό €467 εκατομμυρίων θα διατεθεί για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω 100% θυγατρικής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή ως Αγοράστριας  των δύο πρώτων δόσεων του Τιμήματος Αγοραπωλησίας Μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και της ως άνω Τροποποιητικής Σύμβασης, ήτοι ποσό €300 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την Ημερομηνία  Μεταβίβασηςκαι  ποσό  €167  εκατομμυρίων  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την Ημερομηνία Μεταβίβασης (υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτήρια –τοπόσημα  (landmark  buildings),  όπως  αυτά  προσδιορίζονται  στο  Σχέδιο  Γενικής Διάταξης), -ποσό €133 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης , -ποσό €40 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας εντός τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης,-ποσό €10 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της προτεινόμενης αύξησης.

Ε. Ανακοινώσεις Βασικών Μετόχων

«Η ConsolidatedLamdaHoldingsS.A. (≪CLH≫),  ως  βασικός  μέτοχος  της LamdaDevelopmentS.A. (≪Εταιρία≫) δηλώνει ότι προτίθεται:
i)Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν,
ii)να καλύψει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες μετά το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να καλυφθούν και οι μετοχές αυτές καιiii)να διατηρήσει τη συμμετοχή της στην Εταιρία και πάντως τουλάχιστον για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών» Και«Η βασική μέτοχος Voxcove Holdings Ltd δήλωσε ήδη προς την Εταιρεία ότι στηρίζει το Project Ελληνικό και ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην επικείμενη ΑΜΚ ούτως ώστε μετά την ολοκλήρωση της, και τουλάχιστον για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (κατά την έννοια του  άρθρου  4.1.3.13.2  του  Κανονισμού  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών),  το  ποσοστό υμμετοχής της Voxcove στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία να είναι κατ’ ελάχιστον 10%.»

ΣΤ. Ποσό Αύξησης –Τιμή Διάθεσης

Προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του νόμου 4548/2018, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο την Τιμή Διάθεσης εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 1 έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του νόμου 4548/2018. Προτείνεται, περαιτέρω, η Τιμή Διάθεσης να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS