Κυριακούλης: «Πράσινο φως» από Δ.Σ. για λήψη έντοκου δανείου 1 εκατ. ευρώ από την κα Α. Κυριακούλη

Κυριακούλης: «Πράσινο φως» από Δ.Σ. για λήψη έντοκου δανείου 1 εκατ. ευρώ από την κα Α. Κυριακούλη
Την παροχή άδειας για την κατάρτιση σύμβασης δανείου, με σκοπό τη λήψη έντοκου δανείου από τη μέτοχο κα Αρετή Κυριακούλη, ποσού 1.000.000 ευρώ, αποφάσισε το Δ.Σ. της Κυριακούλης
Την παροχή άδειας για την κατάρτιση σύμβασης δανείου, με σκοπό τη λήψη έντοκου δανείου για την αγορά σκαφών από τη μέτοχο της εταιρείας και συνδεμένο μέρος κα Αρετή Κυριακούλη, ποσού 1.000.000 ευρώ, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυριακούλης, όπως γνωστοποίησε σήμερα (23/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στον Άλιμο Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 123800107000 ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 στους μετόχους της Εταιρείας ότι στην συνεδρίασή του της 22.08.2019, λαμβάνοντας υπόψη του τηναπό 19.08.2019 έκθεση του κ. Αθανασίου Ροϊλού, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 18921) του ελεγκτικού οίκου ΄΄BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ΄΄, αποφάσισε ομόφωνα την παροχή άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του Ν.4548/18, για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με σκοπό την λήψη έντοκου δανείου για την αγορά σκαφών από την μέτοχο της εταιρείας και συνδεμένο μέρος κα Αρετή Κυριακούλη, ποσού 1.000.000 ευρώ, με διάρκεια 5 έτη, ονομαστικό επιτόκιο 3,00% (σταθερό), περίοδο εκτοκισμού δωδεκάμηνη και με αποπληρωμή του κεφαλαίου εφάπαξ σε μια δόση την ημερομηνία λήξης της τελευταίας περιόδου εκτοκισμού, άνευ απαιτήσεως για εμπράγματες ή άλλου είδους εξασφαλίσεις. Σημειώνεται ότι η δανείστρια κα Αρετή Κυριακούλη είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία ως βασική μέτοχος με ποσοστό 24,71% και ως συγγενής α' βαθμού του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Θεοφάνη Κυριακούλη και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα Κυριακούλη.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν.4548/18, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS