Το κλίμα ευφορίας από τις αναδιαρθρώσεις δανείων των εισηγμένων και τι διδάσκει η ιστορία

Το κλίμα ευφορίας από τις αναδιαρθρώσεις δανείων των εισηγμένων και τι διδάσκει η ιστορία
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εταιρειών που αν και αναδιάρθρωσαν δάνεια γρήγορα χρειάστηκαν νέα διαπραγμάτευση με τις τράπεζες
«Σανίδα σωτηρίας» ρίχνουν οι τράπεζες σε αρκετές εισηγμένες οι οποίες λόγω υψηλού δανεισμού και χαμηλών ταμειακών ροών, αδυνατούν να αποπληρώσουν δάνεια που έχουν λήξει ή ακόμα και τους βεβαιωμένους τόκους.
Οι τράπεζες μέσα από μία διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει σε αρκετές περιπτώσεις, από κατάθεση επιχειρηματικού πλάνου έως και αυξήσεις κεφαλαίου ή πρόσθετες εγγυήσεις προσπαθούν να βοηθήσουν τις εισηγμένες μειώνοντας επιτόκια και μεταθέτοντας τις λήξεις των δανείων.
Η εξέλιξη αυτή συχνά δημιουργεί χρηματιστηριακή ευφορία, σπρώχνοντας υψηλότερα τις αποτιμήσεις, αλλά το παρελθόν έχει δείξει πως η αναχρηματοδότηση ακόμα και με μείωση επιτοκίων και διαγραφή τόκων δεν εγγυάται την αντιστροφή της εικόνας του ισολογισμού.
Συχνά εισηγμένες προέβησαν σε δηλώσεις περί αλλαγής σελίδας και οικονομικής βελτίωσης που όμως σε λίγους μήνες βρέθηκαν και πάλι στο σημείο που ήταν πριν την αναδιάρθρωση.
Η Αλουμύλ ανακοίνωσε στις 28 Ιουνίου τη συμφωνία αναστολής με τις πιστώτριες τράπεζες μέχρι τις 12/9/19 προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι ενδεικτικοί όροι της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού.
Στις 8/8 ανακοίνωσε πως ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη συγχώνευση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την Αλουμύλ.
Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η κεφαλαιακή θέση της εισηγμένης και θα μειωθεί η μόχλευση.
Η Αφοί Κορδέλλου στις 2 Αυγούστου ενημέρωσε πως ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των βραχυπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες βάθους 12ετίας με τις Τράπεζες Alpha Bank, Εθνική και Eurobank (έως το 2031) και επέκταση διάρκειας κατά 48 μήνες (εως το 2023) προς την Τράπεζα Πειραιώς, του συν-χρηματοδοτούμενου αναπτυξιακού προγράμματος COSME του ΕΤαΕ.
Με την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων η εταιρεία αποκτά μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, μείωση του κόστους δανεισμού και βελτιωμένη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία, σημείωνε η διοίκηση στην ανακοίνωση.
Η Ελγέκα στις 26 Ιουλίου είχε ανακοινώσει την υπογραφή συμφωνητικού πλαισίου για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως 38,05 εκατ. ευρώ.
Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών και θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της μητρικής.
Επίσης, την ίδια ως άνω ημερομηνία, υπεγράφη από τη θυγατρική ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ συμφωνητικό για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως 11,65 εκατ. ευρώ.
ΣΙΔΜΑ και Μπήτρος από τον Μάιο συμφώνησαν με τις τράπεζες την απόσχιση από την Μπήτρος Μεταλλουργική του κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και την εισφορά του και απορρόφηση από τη ΣΙΔΜΑ, καθώς και τη συνεπακόλουθη συνολική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων.
Αρκετές επίσης εισηγμένες βρίσκονται σε συνομιλίες με τις τράπεζες προκειμένου να αναδιαρθρώσουν το δανεισμό τους.

Το παράδειγμα όσων αναδιάρθρωσαν δάνεια παλαιότερα

Την ίδια ώρα που πολλές εισηγμένες αισιοδοξούν μετά την επιτυχή αναδιάρθρωση των τραπεζικών τους υποχρεώσεων άλλες που είχαν αναδιαρθρώσει μήνες νωρίτερα δείχνουν πως η συμφωνία με τις τράπεζες δε σημαίνει ότι το πρόβλημα λύθηκε.
Η ΑΝΕΚ στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2017 ανέφερε πως  με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Μητρικής που ολοκληρώθηκε εντός του 2017, επιτυγχάνεται η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου, η αποκατάσταση του κεφαλαίου κίνησης και η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Ωστόσο στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2018 αναφέρει πως στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης για το 2019 είναι η επιστροφή στην κερδοφορία, η ενίσχυση της ρευστότητας, η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης καθώς και η αντιστροφή των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου σε θετικό πρόσημο.
Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων είχε γίνει ξανά βραχυπρόθεσμο (274,2 εκατ. ευρώ).
Η Creta Farms δύο φορές έχει αναδιαρθρώσει τα δάνειά της και τώρα βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση, ζητώντας πρόσθετο δανεισμό, καθώς έχει τεράστια έλλειψη ρευστότητας.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS