ΕΛΤΡΑΚ: Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για διάθεση κερδών

ΕΛΤΡΑΚ: Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για διάθεση κερδών
Η διάθεση κερδών θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΤΡΑΚ, η οποία θα συνέλθει την 6η Σεπτεμβρίου 2019
Η διάθεση κερδών θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΤΡΑΚ, η οποία θα συνέλθει την 6η Σεπτεμβρίου 2019, όπως γνωστοποίησε σήμερα (16/8/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη την 14 Αυγούστου 2019, και σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4548/2018 και το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 6 η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ.. στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:
Θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 36ης εταιρικής χρήσης (1.1.2018 - 31.12.2018) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Υποβολή και Έγκριση των Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσης (1.1.2018 - 31.12.2018) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1.1.2018 - 31.12.2018).
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την 36η εταιρική χρήση (1.1.2018 - 31.12.2018) και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Ανακοίνωση και έγκριση των αντικαταστάσεων μελών του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου που αποφασίστηκαν με τις από 18η και 19η Ιουλίου 2019 αποφάσεις του.
7. Ορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
9. Διάθεση Κερδών.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Σεπτεμβρίου 2019 (τουλάχιστον 5 μέρες μετά), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Μη εκτελεστικός ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Παράλληλα, με ξεχωριστή ανακοίνωση, η ΕΛΤΡΑΚ γνωστοποίησε πως, με την από 14 Αυγούστου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Alexei Schreier, κατέστη μη-εκτελεστικός για λόγους εφαρμογής καλυτέρων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS