Εθνική Πανγαία: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11/9 γιε έγκριση της ΑΜΚ

Εθνική Πανγαία: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11/9 γιε έγκριση της ΑΜΚ
Η παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γ.Σ. της Εθνική Πανγαία, στις 11 Σεπτεμβρίου 2019
Η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εθνική Πανγαία, που θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, όπως γνωστοποίησε σήμερα (8/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 08.08.2019, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11.09.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 7, 9, 10,11,12 και 13 αυτού
2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Νόμου 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 19.09.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS