ΕΛΤΡΑΚ: Αναμένεται απομείωση 3,98 εκατ. ευρώ μετά φόρων στα αποτελέσματα 6μήνου 2019

ΕΛΤΡΑΚ: Αναμένεται απομείωση 3,98 εκατ. ευρώ μετά φόρων στα αποτελέσματα 6μήνου 2019
Απομείωση ύψους 3,98 εκατ. ευρώ μετά φόρων ανακοίνωσε η ΕΛΤΡΑΚ ότι αναμένει στα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2019
Απομείωση ύψους 3,98 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΤΡΑΚ ότι αναμένει στα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2019.
Ειδικότερα, η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοίνωσε σήμερα (8/8/2019) ότι βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2019.
Εντός αυτού του πλαισίου επαναπροσδιόρισε τη χρήση των ακινήτων της και, καθώς προτίθεται να πωλήσει ένα από τα ακίνητά της, πραγματοποίησε, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έλεγχο απομείωσης της αξίας του εν λόγω ακινήτου (impairment test).
Προς τον σκοπό αυτό, η Διοίκηση έκανε χρήση εκτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων προκειμένου να προσδιοριστεί η αγοραία αξία του ακινήτου και να αναγνωριστεί οιαδήποτε αρνητική διαφορά από την αξία που έχει το ακίνητο στα βιβλία της Εταιρείας ως ζημία απομείωσης στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου.
Για την άμεση και ενδελεχή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι αναμένει να αναγνωρίσει μια απομείωση ποσού €5,24 εκατομμυρίων προ φόρων (€3,98 εκατομμυρίων μετά φόρων) στα αποτελέσματα εξαμήνου του 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS