Μια πρώτη ματιά στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της Coca Cola HBC

Μια πρώτη ματιά στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της Coca Cola HBC
Ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο περιμένει η διοίκηση της εισηγμένης – Ανάλογα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα
Μικρή αύξηση παρουσίασαν τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή της Coca Cola στο πρώτο εξάμηνο και ανήλθαν στα 0,612 ευρώ ενισχυμένα κατά 1,5%. 
Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ήταν στα 222,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 0,5%. 
Η αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ήταν της τάξης του 3,4% και η εταιρεία επηρεάστηκε από τις ασυνήθιστα υγρές και ψυχρές καιρικές συνθήκες.
Κοιτώντας τώρα τη λογιστική κατάσταση παρατηρούμε:
Πωλήσεις 3,35 δισ. ευρώ από 3,23 δισ. ευρώ και καθαρά δημοσιευμένα κέρδη 195,1 εκατ. ευρώ από 216,9 εκατ. ευρώ.
Ασώματα και ενσώματα πάγια στοιχεία είναι αυξημένα και αυξημένες συνολικά είναι όλες οι γραμμές.
Αυξημένα τα αποθέματα, οι εμπορικές απαιτήσεις τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα ταμειακά διαθέσιμα, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, οι λοιπές υποχρεώσεις, τα μακροπρόθεσμα δάνεια και οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε στα 6,24 δισ. ευρώ από 3,73 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018 και το σύνολο του ενεργητικού από 6,8 δισ. ευρώ στα 8,59 δισ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 2,34 δισ. ευρώ από 3,1 δισ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές υποχώρησαν στα 275 εκατ. ευρώ, οι επενδυτικές εκροές διαμορφώθηκαν στα 579,2 εκατ. ευρώ και λόγω αύξησης δανεισμού οι χρηματοδοτικές εισροές ανήλθαν στα 740 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας συνολικά ταμειακά διαθέσιμα 1,15 δισ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα δείχνουν να είναι ανάλογα των εκτιμήσεων των αναλυτών ενώ η διοίκηση έδωσε εκτίμηση για ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο με μικρότερο κέρδος από συναλλαγματικές διαφορές και μικρότερο χρηματοοικονομικό κόστος από το αναμενόμενο στις αρχές του έτουςBREAKING NEWS