Τροπολογία του ΥΠΟΙΚ για τα απόρρητα στοιχεία των φορολογούμενων

Τροπολογία του ΥΠΟΙΚ για τα απόρρητα στοιχεία των φορολογούμενων
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε διατάξεις του Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, αναφορικά με τη διαφύλαξη ως απορρήτων στοιχείων και πληροφοριών των φορολογούμενων περιέχει τροπολογία του ΥΠΟΙΚ
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε διατάξεις του Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, αναφορικά με τη διαφύλαξη ως απορρήτων στοιχείων και πληροφοριών των φορολογούμενων περιέχει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία:

- Ορίζονται ρητά τα στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λπ.) που αφορούν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, τα οποία εξαιρούνται από τη διαδικασία τήρησης ως απορρήτων, για τις περιπτώσεις που αυτά αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
-Παρέχεται η δυνατότητα στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου [υπαλλήλων (νυν και πρώην) της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.] να χορηγούν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωποποιημένα στοιχεία ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση με σκοπό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS