Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στις 29 Αυγούστου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στις 29 Αυγούστου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Αγροτικός Οίκος Σπύρου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου 2019
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Αγροτικός Οίκος Σπύρου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου 2019, όπως γνωστοποίησε σήμερα (5/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 30/07/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας «Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29η Αυγούστου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι αριθ. 5.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.
Θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2018.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS