Κανάκης: Στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 η ετήσια Τακτική Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

Κανάκης: Στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 η ετήσια Τακτική Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος
Τη μη διανομή μερίσματος θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Κανάκης κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2019
Τη μη διανομή μερίσματος θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Κανάκης κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2019, όπως γνωστοποίησε σήμερα (5/8/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθ. 4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.
Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018).
Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.
Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Θέμα 7ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS