Στο 26,537% το ποσοστό του Ε.Μυτιληναίου στη Μυτιληναίος - Τα μηνύματα του deal

Στο 26,537% το ποσοστό του Ε.Μυτιληναίου στη Μυτιληναίος - Τα μηνύματα του deal
Επιστέγασμα του μεγάλου εταιρικού μετασχηματισμού που έλαβε χώρα από το 2017
H ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εξαγοράς από τον πρόεδρο και διευθύνοντα Ευάγγελο Μυτιληναίο του ποσοστού του αδελφού του Γιάννη στην ομώνυμη εταιρία επισφράγισε την προσήλωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρία του.
Η κίνηση αυτή παραπέμπει στην εξαγορά του ποσοστού της Saudi Αramco από τον κ. Βαρδή Βαρδινογιάννη, κάποιες δεκαετίες πριν, που λειτούργησε καταλυτικά για τον όμιλο της Motor Oil.
Tα ομόλογα στοιχεία που αποδεικνύουν το επειχειρηματικό κίνητρο έχουν να κάνουν με την δημιουργία ομίλων με μειούμενα δάνεια και υψηλά μερίσματα για τους μετόχους.
Εξάλλου η κίνηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου εξηγείται προφανέστατα από την πρόσφατη ανάλυση της Edison που προβλέπει κύκλο εργασιών για την εταιρία 3 δισ για το 2022.
Παράλληλα η κίνηση έρχεται ως επιστέγασμα του μεγάλου εταιρικού μετασχηματισμού που έλαβε χώρα από το 2017 και ολοκληρώνει και τυπικά τις κινήσεις της επιχειρηματικής σκακιέρας.
Αποτελεί προεξόφληση θετικών νέων για την οικονομική πολιτικής της κυβέρνησης και την πορεία της εταιρείας του πλέον διορατικού επενδυτή του ΧΑΑ διαχρονικά
Η εξέλιξη αυτή επίσης έρχεται σε ακολουθία με την αποχώρηση μελών της οικογένειας από την δομή της εταιρίας και προσαρμογή στους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης.
Και αποτελεί παράδειγμα για πολλούς άλλους στον τρόπο που λύνονται με αξιοπρέπεια οι διαφορετικοί δρόμοι των μεγαλομετόχων σε οικογενειακές επιχειρήσεις
Ο Γιάννης Μυτιληναίος επικεντρώνεται στον τομέα του Shipping, όπου ήδη έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα.

Ένα μεγάλο deal

H εξαγορά των 19,2 εκατ μετοχών του Γιάννη Μυτιληναίου αποτελεί από μόνο του ένα μεγάλο deal, που δείχνει  την εμπιστοσύνη αλλά και το όραμα του Ευάγγελου Μυτιληναίου για την εταιρία του.
Ο βασικός στόχος όπως έχει καταγραφεί και από τους αναλυτές είναι η εταιρία να πάει σε νέο ιστορικό υψηλό κεφαλαιοποίησης, ξεπερνώντας σε πρώτη φάση τα 2 δισ ευρώ.
Αν ακολουθηθεί η εκτίμηση της Edison για κερδοφορία 250-260 εκατ ευρώ μετά το 2020 τότε ο μεσοπρόθεσμος στόχος με δεδομένα, ότι τα χρηαμτιστήρια θα ακολουθήσουν μια μετριοπαθή πορεία τοποθετείται στα 2,5 δισ για την κεφαλαιοποίηση.
Αποτελεί δε ερωτηματικό γιατί στην τελευταία ανάλυση η Edison δεν αναφέρθηκε στις προοπτικές της METKA EGN που θα αποτελέσουν το νέο βαρύ όπλο του Ομίλου.
Η ΜΕΤΚΑ έχει μεγάλη συμβολική σημασία για το deal μεταξύ των δύο αδελφών, γιατί αποτελεί το τμήμα του ομίλου το οποίο επιμελήθηκε προσωπικα ο Γιάννης Μυτιληναίος από την πρώτη στιγμή της εξαγοράς και αποτέλεσε για πολλά χρόνια την ισχυρή κεφαλαιακή βάση του ομίλου.
Η αλήθεια είναι, ότι μια νεά περίοδος για τον όμιλο, όπως τον έχουν συνηθίσει οι παλαιότεροι, ξεκινάει.
Μια περίοδος με διασπορά σε βασικές βιομηχανικές και ενεργειακές δραστηριότητες με στόχο την γιγάντωση και την ένταξή του στους μεγάλους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η MYTILINEOS γνωστοποίησε βάσει των σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 02.08.2019, ότι στις 31.07.2019 πραγματοποιήθηκε έμμεση μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 19.201.219 μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο προς τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, ως περιγράφεται κατωτέρω.
Ειδικότερα, κατά την ως άνω ημερομηνία, η εταιρεία με την επωνυμία NIOVAL LTD μεταβίβασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία FREZIA LTD που κατείχε προς την εταιρεία με την επωνυμία ROCALDO LTD.
Η πωλούμενη FREZIA LTD κατά το χρόνο της πώλησής της, κατείχε 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, οι οποίες με τον τρόπο αυτό τέθηκαν υπό τον έλεγχο της ROCALDO LTD.
Δεδομένου ότι η NIOVAL LTD ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο, ενώ η ROCALDO LTD ελέγχεται από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, η ανωτέρω συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση, εμμέσως, των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο προς τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο.
Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής, επήλθε κατά την 31η Ιουλίου 2019 μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου που έμμεσα κατέχουν οι κ.κ. Ιωάννης Mυτιληναίος και Ευάγγελος Mυτιληναίος, ως ακολούθως:
Προ των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών, ο μεν κ. Ιωάννης Mυτιληναίος κατείχε έμμεσα (μέσω των NIOVAL LTD και FREZIA LTD) 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 13,438% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ δεν κατείχε άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου, ο δε κ. Ευάγγελος Mυτιληναίος κατείχε έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD και KILTEO LTD) 18.718.330 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 13,100% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ δεν κατείχε άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου.
Μετά τις εν λόγω συναλλαγές, ο μεν κ. Ιωάννης Mυτιληναίος δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της MYTILINEOS, ο δε κ. Ευάγγελος Mυτιληναίος κατέχει πλέον έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS ,ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής, ενώ εξακολουθεί να μην κατέχει άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου.
Για τους σκοπούς της προαναφερθείσας συναλλαγής, ενεχυριάστηκαν από τη μεν εταιρεία KILTEO LTD 18.718.330, από τη δε εταιρεία FREZIA LTD 1.788.424 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS. Τα ενεχυράζοντα νομικά πρόσωπα KILTEO LTD και FREZIA LTD (και μέσω αυτών ο κ. Ευάγγελος Mυτιληναίος) διατηρούν και θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των ενεχυρασθεισών μετοχών.
Η γνωστοποίηση της παραπάνω ενεχυρίασης πραγματοποιείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 7 (α) του Κανονισμού 596/2014, λόγω του γεγονότος ότι αφενός οι ανωτέρω ενεχυράζουσες εταιρείες αποτελούν πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο που ασκεί τον έλεγχο αυτών, αφετέρου η ανωτέρω εταιρεία KILTEO LTD αποτελεί πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού με το διευθυντικό στέλεχος της MYTILINEOS, κ. Φώτιο Σπυράκο που τελεί διευθυντής αυτής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS