Νηρεύς: Στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για έγκριση μη διανομής μερίσματος

Νηρεύς: Στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για έγκριση μη διανομής μερίσματος
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Νηρεύς κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2019
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Νηρεύς κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2019, όπως γνωστοποίησε σήμερα (2/8/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018, το Καταστατικό της εταιρίας και µετά απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε", καλούνται οι Μέτοχοί της στην Τακτική Γενική Συνέλευση για το 2019, η ο̟ποία θα λάβει χώρα στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορω̟ίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου, στο ∆ήµο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, για να συζητήσουν και να λάβουν α̟ποφάσεις επί των ακόλουθων θεµάτων:
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Xρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µετά α̟πό ακρόαση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή ε̟πί των ανωτέρω Οικονοµικών καταστάσεων.
2. Μη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2018 (01/01/2018- 31/12/2018).
3. Έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 108 του Νόµου 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2018-31/12/2018, σύµφωνα µε το άρθρο 117 παρ.1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
4. Ενηµέρωση των Μετόχων για τα πε̟πραγµένα της Ε̟πιτρο̟πής Ελέγχου της Εταιρείας.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων ( Εταιρικών και Ενο̟ποιηµένων) για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισµός της αµοιβής τους.
6. Έγκριση καταβληθεισών αποζηµιώσεων, παροχών και αµοιβών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τη συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τις Επιτροπές του και καθορισµός/προέγκριση καταβολής αυτών µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγµατο̟οιηθεί εντός του έτους 2020.
7. Παροχή αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιριών του Οµίλου, οι οποίες επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς.
8. Έγκριση της Πολιτικής Α̟ποδοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόµου 4548/2018, όπως ισχύει.
9. Επαναξιολόγηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και των αρµοδιοτήτων της υφιστάµενης για την πλήρωση των διατάξεων του αρ. 44 του Ν. 4449/2017.
10. ∆ιάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του Νόµου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 16 Σεπτεµβρίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δηµοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS