Κανάκης: Εκτός ταμπλό του ΧΑ οι μετοχές από 19 Αυγούστου 2019

Κανάκης: Εκτός ταμπλό του ΧΑ οι μετοχές από 19 Αυγούστου 2019
Εγκρίθηκε το αίτημα της Orkla Food για το squeeze - out
Στις 19 Αυγούστου 2019 θα παύσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Κανάκης, μετά την έγκριση της άσκησης του squeeze out από την Orkla Food.
Ειδικότερα, η εταιρεία με την επωνυμία «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS» γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει της από 4/850/01.08.2019 απόφασής του:
(α) ενέκρινε το από 19 Ιουλίου 2019 αίτημα της ORKLA FOOD INGREDIENTS AS για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των υπολοίπων μετοχών της εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (στο εξής, η «Εταιρεία») τις οποίες δεν κατέχει η ORKLA FOOD INGREDIENTS AS, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, και
(β) όρισε ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 19η Αυγούστου 2019.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφααιαγοράς, η ORKLA FOOD INGREDIENTS AS θα καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους EUR 4,36 ανά μετοχή:
(α) στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (στο εξής, «ΕΛΚΑΤ»), προκειμένου εκείνο με τη σειρά του να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος, και
(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (στο εξής, «ΤΠΔ») υπέρ εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους, των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση και των δικαιούχων οποιονδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών της Εταιρείας επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.
3. Η καταβολή του ανωτέρω ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτιστούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.
Από το καταβλητέο αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στην ORKLA FOOD INGREDIENTS AS.
Επιπλέον, η ORKLA FOOD INGREDIENTS AS θα αναλάβει να καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της υπ' αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τις προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα του ΕΛΚΑΤ και του ΤΠΔ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS