Εθνική Πανγαία: Με 98,15% η Invel Real Estate μετά τη Δημόσια Πρόταση

Εθνική Πανγαία: Με 98,15% η Invel Real Estate μετά τη Δημόσια Πρόταση
Η Ιnvel δεν θα επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α.
Έληξε την 31.07.2019 η Περίοδος Αποδοχής στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης την οποία υπέβαλε η INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. (Προτείνων ) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.
Το ποσοστό της Invel μετά τη Δημόσια Πρόταση ανέρχεται στο 98,15%.

Kατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατατέθηκαν 25 δηλώσεις αποδοχής από Μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση προσφέροντας συνολικά 1.592 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,001% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως αναφέρει η εισηγμένη.
Η Invel Real Estate  δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out).
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για χρονική περίοδο τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, θα αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν («Δικαίωμα Εξόδου»).
Τέλος, δεν θα επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS