Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 0,0075% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 0,0075% το ποσοστό ιδίων μετοχών
Στο 0,0075% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη
Στο 0,0075% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη, μετά και την αγορά 2.070 μετοχών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (1/8/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 01/08/2019, αγόρασε 2.070 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,7217 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.773,92 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει 2.070 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,0075% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS