Τι κρύβει η απομείωση της αξίας των μετατρέψιμων ομολόγων CoCos 2 δισ της Πειραιώς από το ΤΧΣ... και η πληρωμή τόκων με μετοχές

Τι κρύβει η απομείωση της αξίας των μετατρέψιμων ομολόγων CoCos 2 δισ της Πειραιώς από το ΤΧΣ... και η πληρωμή τόκων με μετοχές
Τα 340 εκ ευρώ και η δυνατότητα της τράπεζας Πειραιώς να πληρώσει τόκο με την έκδοση νέων κοινών μετοχών
Ερωτήματα δημιουργεί η απομείωση της αξίας των CoCos των μετατρέψιμων ομολόγων σε μετοχές ύψους 2,02 δισ ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 του Ταμείου χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
Ειδικότερα στις οικονομικές καταστάσεις του ΤΧΣ αναφέρεται ότι «η αξία των CoCos της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε σε € 1,7 δισ την 31/12/2018 έναντι € 1,9 δισ την 31/12/2017 σύμφωνα με αποτίμηση που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή».
Δεν αναφέρεται ωστόσο το σκεπτικό της απομείωσης γεγονός που γεννά το μείζον ερώτημα αν το ΤΧΣ εκτιμά πως δεν θα πληρωθεί για δεύτερη φορά ο τόκος των CoCos  (δεν πληρώθηκε το 2018 τόκος ύψους 165 εκ ευρώ) ή για την ακρίβεια θα πληρωθεί σε μετοχές και μειώνεται η αξία του κατά 235 εκ ευρώ.
Το ΤΧΣ αναφέρει γενικόλογα σε σχέση με την αποτίμηση τα εξής: «τα CoCos που ελήφθησαν από το Ταμείο στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς αποτιμήθηκαν με τεχνική αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13.
Βάσει αυτής της προσέγγισης, οι αναμενόμενες ταμειακές ροές προβάλλονται με τη δημιουργία πολλαπλών σεναρίων που αντανακλούν τα συγκεκριμένα βασικά χαρακτηριστικά των CoCos, εφαρμόζοντας αποφάσεις σαν αυτές να λαμβάνονταν από λογικούς επενδυτές.
Στη μέθοδο αποτίμησης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την αγορά αλλά και μη παρατηρήσιμες εισροές, ενώ λήφθησαν υπόψη όλες οι σχετικές παράμετροι.
Η διοίκηση του Ταμείου πιστεύει ότι οι προσδιορισθείσες εύλογες αξίες έγιναν σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας και αντικατοπτρίζουν τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες».
Ωστόσο πέρα από τις γενικόλογες αναφορές είναι σαφές ότι η καταβολή του τόκου (είτε εν όλω, είτε εν μέρει) εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας.
Εφόσον επιλεγεί να μην καταβληθεί τόκος, ο τόκος αυτός ακυρώνεται και δεν συσσωρεύεται.
Ωστόσο αν η τράπεζα δεν καταβάλει συνολικά ή μερικά τους καταβλητέους τόκους σε δύο ημερομηνίες καταβολής τόκου, τότε οι ομολογίες μετατρέπονται αυτόματα σε κοινές μετοχές της τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας έχει την επιλογή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να καταβάλει τον τόκο σε μορφή κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες θα εκδίδονται πρωτογενώς, ο αριθμός των οποίων πρέπει να είναι ίσος με το ποσό του τόκου διαιρούμενο με την τρέχουσα κατά την ημερομηνία καταβολής του τόκου τιμή των κοινών μετοχών.
Έτσι το ερώτημα είναι αν η φετινή απομείωση των 235 εκ ευρώ που μαζί με την περυσινή αθροίζουν ποσό της τάξεως των 340 εκ ευρώ αποτελούν προάγγελο πληρωμής των τόκων υπό μορφή μετοχών;
Πάντως με χθεσινή τιμή κλεισίματος αν η Πειραιώς επέλεγε να πληρώσει τον τόκο με έκδοση νέων μετοχών το ΤΧΣ θα αποκτούσε 53,2 εκ μετοχές της Τράπεζας οι οποίες θα αντιστοιχούσαν στο 10,8% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS