Μύλοι Λούλη: Από τις 9 Αυγούστου 2019 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Μύλοι Λούλη: Από τις 9 Αυγούστου 2019 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου
Από τις 9 Αυγούστου 2019 θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της Μύλοι Λούλη
Από τις 9 Αυγούστου 2019 θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου, ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, στους μετόχους της Μύλοι Λούλη, όπως ανακοίνωσε σήμερα (31/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, ανακοινώνεται από την εταιρία Μύλοι Λούλη Α.Ε.. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8/7/2019 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 1.027.216,80 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,06 (από ευρώ 0,94 σε ευρώ 1,00) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.027.216,80 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,06 (από ευρώ 1,00 σε ευρώ 0,94) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του ευρώ 1.027.216,80 ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την ανωτέρω αύξηση και ισόποση μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,94 εκάστη.
Την 25.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1802015, η με αριθμό 77914/25.07.2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 31.07.2019, ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας ποσού ευρώ 0,06 ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 02.08.2019 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη τελική ονομαστική αξία ευρώ 0,94 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,06 ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 05.08.2019.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 09.08.2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ALPHA BANK , η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής:
1. Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα είσπραξης.
2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK Α.Ε.».
3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ALPHA BANK Α.Ε.», για όσους εκ των Μετόχων στους οποίους, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή του διανεμόμενου ποσού, με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Με την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την 10.08.2020, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, Σπετσών 1 Κερατσίνι, 18755.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210- 4090165).

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS