Ελλάκτωρ: Στο 12,55% μειώθηκε το ποσοστό του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα

Ελλάκτωρ: Στο 12,55% μειώθηκε το ποσοστό του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα
Στο 12,55% μειώθηκε το ποσοστό του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα στην Ελλάκτωρ
Στο 12,55% μειώθηκε το ποσοστό του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα στην Ελλάκτωρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (26/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Ελλάκτωρ ΑΕ γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3556/2007, ενημέρωση που έλαβε στις 25.07.2019 από υπόχρεο μέτοχο ως ακολούθως:
Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως αποτέλεσμα εταιρικού γεγονότος (ΑΜΚ της εκδότριας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ), ως εξής:
Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή συμμετοχής: 25.07.2019
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την εταιρική πράξη: α) άμεση συμμετοχή: 24.432.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 13,80% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και β) έμμεση συμμετοχή: 2.450.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,38% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα εταιρείας, ORANOM HOLDINGS LTD.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την εταιρική πράξη: α) άμεση συμμετοχή: 24.432.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 11,40% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και β) έμμεση συμμετοχή: 2.450.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,14% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα εταιρείας, ORANOM HOLDINGS LTD.
Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του γνωστοποιούντος, μετά την εταιρική πράξη, είναι 12,55% (ήτοι 26.882.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
Πρόσθετες πληροφορίες:
Η γνωστοποίηση του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα έγινε, σύμφωνα με τα άρθρα 9(3) και 10(ε) του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, διότι το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του (άμεσα και έμμεσα) στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέρχεται του ορίου 15%, λόγω ΑΜΚ της εκδότριας συνεπεία συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS