ΑΕΓΕΚ: Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.

ΑΕΓΕΚ: Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της ΑΕΓΕΚ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2019
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της ΑΕΓΕΚ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (25/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ» με την από 3507/25.07.2019 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της εταιρίας στην 79η Τακτική Γενική Συνέλευση την 10ηΣεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30' π.μ., στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της εταιρίας.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση για την χρήση 2018, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή έγκρισης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει ή μη, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2190/1920.
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2019 σε μέλη του Δ.Σ. και έγκριση προκαταβολής των αμοιβών σε μέλη Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
8. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.
9. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής αυτού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Επαναληπτική Tακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30' π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω, για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS