Νέα υπηρεσία σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης από την Choose Strategic Communications Partner

Νέα υπηρεσία σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης από την Choose Strategic Communications Partner
Νέα υπηρεσία σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης από την Choose Strategic Communications Partner
Η Choose Strategic Communications Partner ανταποκρινόμενη στις αναδυόμενες ανάγκες που δημιουργεί μία περίοδος κατά την οποία η δημιουργία αξίας τόσο σε χρηματοοικονομικούς όσο και μη-χρηματοοικονομικούς όρους είναι προτεραιότητα, δημιούργησε μία νέα υπηρεσία που αφορά στην κατάρτιση Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και δημιουργικού σχεδιασμού.
Τα τελευταία χρόνια, είναι διαρκώς αυξανόμενη η ανάγκη για επικοινωνία των πρωτοβουλιών και δράσεων των επιχειρήσεων που συνθέτουν το προφίλ του υπεύθυνου εταιρικού πολίτη. Πρωταρχικός στόχος είναι αφενός η εμπέδωση, από το ευρύ κοινό, του ορισμού της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη βάση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και, αφετέρου η επικοινωνία των επιμέρους δράσεων που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο.
Η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο διαχείρισης και ανάπτυξης καθώς αποτελεί, πρωτίστως, μια δυναμική διαδικασία συνεχούς εκπαίδευσης και βελτίωσης που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα ενός οργανισμού. Γι’ αυτό η ορθή αποτύπωση και η αποτελεσματική επικοινωνία των πρωτοβουλιών και δράσεων μέσω μιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για την ενημέρωση των stakeholders όσο και για το benchmarking και την καταγραφή της προόδου του εκάστοτε οργανισμού ενώ  καλούνται  να αποτελέσουν  σε μεγάλο βαθμό την πυξίδα του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε σύγχρονου οργανισμού.
Ο Πρόεδρος και CEO της Choose Strategic Communications Partner, κ. Γιάννης Δέτσης δήλωσε σχετικά: «Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι συνδυάζοντας τη νομοθετική απαίτηση με τις καλές πρακτικές και τις διεθνείς τάσεις  γίνεται εφικτή, μέσω του καταλύτη της Επικοινωνίας, η επιχειρησιακή αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν στην πορεία προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.»

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS