Ο υφυπουργός Οικονόμου και το «κολλημένο» project της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο

Ο υφυπουργός Οικονόμου και το «κολλημένο» project της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο
Οι προσδοκίες των επενδυτών για την πορεία του έργου και τα «πονταρίσματα» στη μετοχή των τελευταίων συνεδριάσεων 
Προσπάθεια να ξεμπλοκάρει η μεγάλη επένδυση που σχεδιάζει η ΕΚΤΕΡ σε ιδιόκτητο οικόπεδο που διαθέτει στην Πάρο είχε καταβάλει στο παρελθόν ο καθηγητής Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και νυν υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου.
Μάλιστα η μελέτη του για το Ειδικό Χωρικό Σχεδιασμό κατάφερε τελικά να περάσει από το δημοτικό συμβούλιου της Πάρου, αφού πρώτα είχε απορριφθεί, ενώ το όλο project έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στο νησί και πλήθος φημών αναφορικά με τις επιπτώσεις του, στις οποίες έχει απαντήσει αναλυτικά η ΕΚΤΕΡ.
Η μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις έχει βρεθεί στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος αυξάνοντας κατακόρυφα τον όγκο συναλλαγών.
Μόνο στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις ο όγκος ξεπέρασε τις 820 χιλ. τεμάχια που αντιστοιχεί στο 7,3% του συνόλου των μετοχών, ενώ μετά τις εκλογές έχει καταγράψει άνοδο 6% και από την αρχή του έτους 50%.
Στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως η παρουσία του υφυπουργού Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος γνωρίζει το έργο, ίσως βοηθήσει στο να «ξεκολλήσει» η επένδυση και να προχωρήσει αυτό το σημαντικό έργο για την εταιρεία.
Από την άλλη κάποιοι σημειώνουν πως τελικά το project που προωθεί η εταιρεία είναι πιο ήπιας ανάπτυξης από αυτό που επιθυμούσε και ίσως να διεκδικήσει στο μέλλον επέκταση.
Πιο αναλυτικά, το Bankingnews παρουσιάζει δύο έγγραφα από τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου όπου φαίνεται η δραστηριότητα του κ.Οικονόμου.
Στις 16 Οκτωβρίου 2017 στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στο θέμα για τη γνωμοδότηση περί ειδικού χωρικού σχεδιασμού περιοχής ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ, ο πρόεδρος ενημέρωσε το συμβούλιο πως η ΕΚΤΕΡ ζητούσε να αναβληθεί η συζήτηση γιατί δεν μπορούσε να παραστεί ο μελετητής που έχει συντάξει τον ειδικό χωρικό σχεδιασμό, καθηγητής Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρης Οικονόμου.
Την επιστολή υπέγραφε ο Αθανάσιος Σίψας, πρόεδρος της ΕΚΤΕΡ.
Πιο αναλυτικά το συγκεκριμένο πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε:
«Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το σώµα πως η εταιρία ΕΚΤΕΡ έστειλε επιστολή µε αρ. πρωτ. 6018/13- 10-2017 µε θέµα «Αναβολή της συζήτησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της ∆ευτέρας 16-10-2017, του θέµατος έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) περιοχής ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στην ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας Πάρου» που αναφέρει τα παρακάτω:
«Κύριοι, όπως µας ενηµερώσατε, στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ευτέρας 16 Οκτωβρίου έχει τεθεί προς συζήτηση το θέµα του ειδικού χωρικού σχεδιασµού περιοχής ιδιοκτησίας της ΕΚΤΕΡ στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας Πάρου, σχετικά µε το οποίο έχει ζητηθεί η καταγραφή των απόψεων του ∆ήµου µε την ανωτέρω σχετική επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για την εµπεριστατωµένη και λεπτοµερή ενηµέρωση του Συµβουλίου επί του θέµατος κρίνουµε απαραίτητη την παρουσία του µελετητή που έχει συντάξει τον ειδικό χωρικό σχεδιασµό, καθηγητή Πολεοδοµίας και Χωροταξικού Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ. ∆ηµήτρη Οικονόµου.
Επειδή ο κ. καθηγητής έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις για τη συγκεκριµένη ηµέρα, που δεν κατάφερε να τις µεταθέσει, παρακαλούµε να αναβάλετε τη συζήτηση του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση του Συµβουλίου για την οποία να µας ενηµερώσετε τρεις ηµέρες πριν, ώστε να µπορέσει να παραστεί ο κ. Οικονόµου για να ενηµερώσει το Συµβούλιο αναλυτικά επί του θέµατος». Υπογράφει ο κ. Αθανάσιος Σίψας, Πρόεδρος του ∆.Σ.»
Ωστόσο το δημοτικό συμβούλιο δεν ανέβαλε τη συζήτηση και ψήφισε την απόρριψη του Ειδικού Χωρικού Σψεδίου για σειρά από λόγους (δείτε περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο).
Στο πρακτικό της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2018 η ΕΚΤΕΡ ζητούσε την επανεξέταση της γνωμοδότησης επί του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.
Τότε ζητούσε την επανεξέταση καθώς η ΕΚΤΕΡ είχε προσκομίσει στις 30/4/18 νέα στοιχεία μέσα από μία επιστολή του συντάξαντος την μελέτη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, Καθηγητή Πολεοδομίας και χωροταξικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρη Οικονόμου.
Πιο αναλυτικά το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε:
«Με την υπ’ αριθµό 339/2017 (Α∆Α:ΩΑΨΞΩΞΓ-Ζ∆Μ) απόφαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε γνωµοδοτήσει αρνητικά στην πρόταση περί ειδικού χωροταξικού σχεδιασµού ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας για τους περιβαλλοντικούς & πολεοδοµικούς λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθµ. 44/09-06-2017 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Υπηρεσίας ∆όµησης & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πάρου, καθώς και στην υπ’ αριθµ 37/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νάουσας και επιπλέον διότι δεν τηρούνται όσα προβλέπονται στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του ∆ήµου Πάρου νήσου Πάρου Νοµού Κυκλάδων (ΦΕΚ 148/Α.Α.Π/2-5-2012). Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου Πάρου 7283/23-05-2018 αίτησή της, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αιτείται την επανεξέταση της γνωµοδότησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του θέµατος Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) περιοχής ιδιοκτησίας της στη ∆/Κ Νάουσας Πάρου αναφέροντας τα εξής: «Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 339/2017 απόφασης µε την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδότησε αρνητικά για την έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) σε ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρίας µας στην περιοχή ∆/Κ Νάουσας, παρακαλούµε όπως επανεξετάσετε την διατυπωθείσα θέση σας, λαµβάνοντας υπόψη σας τα νέα στοιχεία για το θέµα που προκύπτουν από το µε ηµεροµηνία 30/04/2018 συνηµµένο σηµείωµα του συντάξαντος την µελέτη του ΕΧΣ, Καθηγητή Πολεοδοµίας και χωροταξικού σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία κ. ∆ηµήτρη Οικονόµου. ∆εδοµένου, ότι επιθυµούµε τη δια ζώσης, ενώπιον σας παρουσίαση των θέσεων µας, ευελπιστούµε ότι θα µας γνωστοποιήσετε εγκαίρως τον χρόνο εξέτασης της ως άνω αιτήσεώς µας, ώστε να διασφαλιστεί η προηγούµενη ακρόασή µας, η οποία δεν επετεύχθη κατά την έκδοση της υπ’ αρ. 339/2017 απόφασης».
Είχε προηγηθεί:
Με την υπ’ αριθµό 223/2018 απόφαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε εγκρίνει την αναβολή του θέµατος και την διαβίβαση της υπ’ αριθµ. πρωτ ∆ήµου Πάρου 7283/23-05-2018 επιστολής της ΕΚΤΕΡ ΑΕ στην ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας ώστε να γνωµοδοτήσει σχετικά και στη συνέχεια να επανέλθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη της απόφασης.
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας µε την υπ’ αριθµό 40/2018 απόφασή της, προτείνει στο ∆ήµο Πάρου την έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου περιοχής ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας, µε την προϋπόθεση να µη θέσει κανένα ζήτηµα µε τις γειτονικές της εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού.
Η ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Υπηρεσία ∆όµησης & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πάρου, στο υπ’ αριθµ. 7283/8-6-2018 έγγραφό της µε θέµα: Επανεξέταση της 339/2017 απόφαση του ∆/Σ, µας γνωστοποιεί ότι η υπηρεσία εµµένει στο υπ’ αριθµ. 44/9-6-2017 υπηρεσιακό της σηµείωµα µε τις εξής επισηµάνσεις: α) Σε κάθε περίπτωση ότι η Έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ), αντίστοιχου του θέµατος, είναι νόµιµη και µάλιστα µπορεί να γίνει και δυσµενέστερη (µεγαλύτερη επιτρεπόµενη δόµηση) και β) Το υπό εξέταση Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) θα εξεταστεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού.
Κατόπιν το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά στην πρόταση περί ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού.
Η εταιρεία βάσει της απόφαση θα προχωρήσει σε ήπια ανάπτυξη 12 χιλ. τετραγωνικών μέτρων αντί για 24 χιλ. τετραγωνικά που επιθυμούσε.
Όμως στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως η αίσθηση που έχουν είναι ότι δεν αποκλείεται να ζητηθεί αλλαγή πλέον και να γίνει πιο εκταταμένη ανάπτυξη.
Σημειώνεται πως υπάρχουν αντιδράσεις από κατοίκους οι οποίες αποτυπώνονται και σε δημοσιεύματα του τοπικού τύπου στα οποία έχει απαντήσει η εταιρεία.
Σε μία απάντηση η εταιρεία ανέφερε: «Η συγκεκριμένη επιλογή των ήπιων όρων δόμησης έγινε εν γνώσει μας, με ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος, σεβασμό στον χαρακτήρα του νησιού, την κοινωνία του και τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Γιατί για την συγκεκριμένη επένδυση, μπορούμε εναλλακτικά να επιλέξουμε τη διαδικασία FAST TRACK, που επίσης νομοθετήθηκε την ίδια εποχή με τα ΕΧΣ και εξακολουθεί να ισχύει και εφαρμόζεται και από τη σημερινή Κυβέρνηση, με την οποία στην εν λόγω έκταση μπορούν να οικοδομηθούν κτίσματα συνολικής επιφάνειας 44.000 τμ, παρακάμπτοντας το ΓΠΣ και χωρίς ιδιαίτερες εγκρίσεις και διαδικασίες.»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε το Πρακτικό έγκρισης.


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε το Πρακτικό απόρριψης.


Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS