ΟΠΑΠ: Από τη Δευτέρα (15/7) η διαπραγμάτευση των 2.623.443 νέων μετοχών

ΟΠΑΠ: Από τη Δευτέρα (15/7) η διαπραγμάτευση των 2.623.443 νέων μετοχών
Από τις 15 Ιουλίου 2019 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.623.443 νέων μετοχών της ΟΠΑΠ
Από τις 15 Ιουλίου 2019 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.623.443 νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018.
Ειδικότερα, η OΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 6 Ιουνίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του Ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2019 – 2023).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 12 Ιουλίου 2019 αποφάσισε την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών (2.623.443) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018.
Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος από τους δικαιούχους μετόχους (δηλαδή από 28.06.2019 έως 04.07.2019), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης).
Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 9,56 Ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 27.06.2019.
Στo πλαίσιo της ως άνω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και της Εταιρείας για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του.
Το δικαίωμα αυτό άσκησαν συνολικά 2.684 μέτοχοι και ζήτησαν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα από το οποίο προέκυψαν συνολικά 2.623.443 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές.
Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά (ευρώ 787.032,90) και ανέρχεται πλέον σε ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (ευρώ 96.487.032,90), διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι μία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (321.623.443) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης.
Στις 13.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1764802 η με ίδια ημερομηνία υπ' αριθμ. πρωτ. 63019 (Σχετ. 55568) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του N. 4548/2018 για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 50.000.000), με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που αποφασίστηκε με την από 22 Μαΐου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του προγράμματος επανεπένδυσης πενταετούς διάρκειας που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση.
Στις 28.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1776395 η με ίδια ημερομηνία υπ' αριθμ. πρωτ. 68672 (Σχετ: 60989/2019) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού εννέα εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 9.000.000), με έκδοση μέχρι 30.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι»), που αποφασίστηκαν με την από 6 Ιουνίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Τέλος, στις 12.07.2019, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ίδια ημερομηνία με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 4, 6 και 7 και 28 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (ευρώ 787.032,90) με συμψηφισμό, το οποίο αποτελεί μέρος της ύψους εννέα εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 9.000.000) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε με την από 6 Ιουνίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 12 Ιουλίου 2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 15η Ιουλίου 2019 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.623.443 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας.
Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr) και να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Eταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Τ.Κ. 104 42, και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5798930).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS