Ιασώ: Στο 83,37% το ποσοστό της Oaktree Capital Group μετά τη δημόσια πρόταση

Ιασώ: Στο 83,37% το ποσοστό της Oaktree Capital Group μετά τη δημόσια πρόταση
Το 83,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Ιασώ απέκτησε η Oaktree Capital Group
Το 83,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Ιασώ απέκτησε, μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε την 11.04.2019, η Oaktree Capital Group, όπως ανακοίνωσε σήμερα (10/7/2019) η εταιρεία.
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (η Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, έκαστος όπως ισχύει, ότι την 9.07.2019 υπεβλήθη στην Εταιρεία γνωστοποίηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l.», σύμφωνα με την οποία την 4.07.2019 το ως άνω νομικό πρόσωπο απέκτησε, μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε την 11.04.2019, 101.847.074 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η γνωστοποίηση υποβλήθηκε από τον ως άνω μέτοχο και για λογαριασμό του νομικού προσώπου «Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC» που είναι ο απώτατος ελέγχων, καθώς και για λογαριασμό όλων των ελεγχόμενων οντοτήτων μέσω των οποίων κατέχονται τα ως άνω δικαιώματα ψήφου.
Η αλυσίδα των ελεγχόμενων οντοτήτων μέσω των οποίων κατέχονται τα ως άνω δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας έχει ως εξής:
• Η OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. ελέγχεται από την OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l.
• Η OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l. ελέγχεται από την OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l.
• Η OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l. ελέγχεται από την Oaktree European Principal Fund IV, Ltd.
• Η Oaktree European Principal Fund IV, Ltd. ελέγχεται από την Oaktree European Principal Fund IV,L.P. και την Oaktree European Principal Fund IV, S.C.S.
• Η Oaktree European Principal Fund IV, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P. και ως μοναδικό διευθυντή και επενδυτικό διαχειριστή την Oaktree Capital Management, L.P. (βλέπε κατωτέρω).
• Η Oaktree European Principal Fund IV, S.C.S. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, S.a.r.l.
• Η Oaktree European Principal Fund IV GP, S.a.r.l. ελέγχεται από την Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P.
• Η Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, Ltd.
• Η Oaktree European Principal Fund IV GP, Ltd. ελέγχεται από την Oaktree Fund GP I, L.P.
• Η Oaktree Fund GP I, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree Capital Management,L.P.
• Η Oaktree Capital Management, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree Holdings, Inc.
• Η Oaktree Holdings, Inc. ελέγχεται από την Oaktree Capital Group, LLC.
• Η Oaktree Capital Group, LLC (“Oaktree”) είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η Oaktree Capital Group Holdings, L.P. κατέχει το σύνολο των μετοχικών μονάδων τάξεως Β' της Oaktree, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στο 93,5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των μετοχικών μονάδων τάξεως Α και Β της Oaktree. Οι μετοχικές μονάδες τάξεως Β' δεν έχουν οικονομικό δικαίωμα επί των δραστηριοτήτων της Oaktree.
• Ο general partner (ομόρρυθμος εταίρος) της Oaktree Capital Group Holdings, L.P. είναι η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, η οποία επίσης ενεργεί ως διαχειριστής της Oaktree και υπό αυτήν την ιδιότητα έχει το δικαίωμα να διορίζει όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Oaktree για όσο διάστημα ικανοποιείται ο όρος ελέγχου της Oaktree.
Η συμφωνία διαχείρισης της Oaktree προβλέπει ότι για όση διάρκεια τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Oaktree, ή οι αντικαταστάτες αυτών ή συνδεδεμένες εταιρείες/οντότητες (πλην των θυγατρικών της Oaktree), συμπεριλαμβανομένης της Oaktree Capital Group Holdings, L.P., συλλογικά κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 10% των συνολικών μετοχικών μονάδων της Oaktree, η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC., έχει το δικαίωμα να διορίζει όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Oaktree.
• Η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC διευθύνεται από μια εκτελεστική επιτροπή η οποία αποτελείται από ανώτατα στελέχη της Oaktree και κανένα φυσικό πρόσωπο ατομικά δεν έχει έλεγχο επί αυτής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS