Ιασώ: Νέο προσωρινό ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. ο κ. Πέτρος Παπαγεωργίου

Ιασώ: Νέο προσωρινό ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. ο κ. Πέτρος Παπαγεωργίου
Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ανακοίνωσε η Ιασώ
Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά την αντικατάσταση μέλους, ανακοίνωσε σήμερα (20/6/2019) η Ιασώ.
Ειδικότερα, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ιασώ Ιδιωτική Γενική Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική - Διαγνωστικό - Θεραπευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ιασώ Α.Ε.» (καλουμένη στο εξής ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 07.06.2019, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
(Α) Εξέλεξε, σύμφωνα με άρθρο 82, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 6, παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, ως νέο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κ. Πέτρο Παπαγεωργίου του Πέτρου, σε αντικατάσταση του αποθανόντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Μιχελή του Ιωάννη, με θητεία μέχρι την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή.
Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:
1. Σταματίου Γεώργιος του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος.
2. Μαμελετζής Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Α'.
3. Βλαχούσης Αντώνιος του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Β'
4. Αντσακλής Αριστείδης του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.
6. Πετρόπουλος Παρασκευάς του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.
7. Ψαθάς Παναγιώτης του Σπυρίδωνα, Εκτελεστικό Μέλος - Διευθύνων Σύμβουλος
8. Βασιλόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Πλεύρης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Σαρρής Σπυρίδων του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11.Τρομπούκης Παντελής του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
12. Παπαγεωργίου Πέτρος του Πέτρου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
13. Παπαϊωάννου Ευθύμιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
(Β) Εξέλεξε ως προσωρινό νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Παπαγεωργίου Πέτρο του Πέτρου, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε αντικατάσταση του αποθανόντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Γεωργίου Μιχελή, με θητεία μέχρι την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης από αυτή.
Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τους:
(α) Ανδρέα Κουτούπη, μη μέλος του Δ.Σ., Ορκωτό και Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, δυνάμει της από 20.07.2018 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
(β) Πέτρο Παπαγεωργίου, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. Ομότιμο Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
(γ) Ευθύμιο Παπαϊωάννου, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., Διευθυντικό Στέλεχος Επιχειρήσεων ιδίως στον τομέα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δυνάμει της από 20.07.2018 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS