Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Γ.Ε. Δημητρίου: Στις 28 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Γ.Ε. Δημητρίου: Στις 28 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 28 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. Δημητρίου
Στις 28 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. Δημητρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, με την από 06/06/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις είκοσι οκτώ (28) Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων,
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018,
3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους,
4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018,
5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις,
6) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς,
7) Έγκριση υιοθέτησης πρόσφορων μέτρων κατ' άρθρο 119, παρ. 4 ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
8) Έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 ν. 4548/2018,
9) Έγκριση έκθεσης αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 ν. 4548/2018,
10)Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο στις 04/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, επομένως δεν θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130, παρ. 2 ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης