Στις 28/6 η ΓΣ της Alpha Bank - Ποια θέματα θα συζητηθούν

Στις 28/6 η ΓΣ της Alpha Bank - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Στις 28/6 η Γένική Συνέλευση της Alpha Bank - Ποια η ατζέντα
Κατά τον ν. 4548/2018«Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό (ως ισχύουν) προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεωςτης «Alpha ΤράπεζαΑ.Ε.» (η «Τράπεζα») σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10.00,στην Αθήνα, στο ΞενοδοχείοHiltonΑθηνών,Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.
1.Έγκριση των Ετησίων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2018  (1.1.2018 -31.12.2018), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2.Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018,της συνολικής διαχειρίσεωςγια τη διαχειριστική χρήση 2018 (1.1.2018 -31.12.2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
3.Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 (1.1.2018 -31.12.2018).
4.Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019 -31.12.2019).
5.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 -31.12.2019) και έγκριση της αμοιβής των.
6.Ανακοίνωση περί της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές γιατη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 4 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη,και ώρα 10.00, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS