Διατηρεί τη σύσταση buy μετά τα αποτελέσματα α’ 3μηνου της Alpha Bank η Deutsche Bank

Διατηρεί τη σύσταση buy μετά τα αποτελέσματα α’ 3μηνου της Alpha Bank η Deutsche Bank
Τα έσοδα και οι κεφαλαιακοί δείκτες της Alpha Bank ήταν πιο αδύναμοι του αναμενομένου, σύμφωνα με την Deutsche Bank
Μπορεί τα έσοδα και οι κεφαλαιακοί δείκτες να ήταν πιο αδύναμοι του αναμενομένου, αλλά η πιστωτική ποιότητα του ισολογισμού ήταν καλύτερη του αναμενομένου.
Αυτό είναι το σχόλιο της Deutsche Bank για τα αποτελέσματα α' 3μηνου του 2019 της Alpha Bank, τα οποία ανακοινώθηκαν στις 30 Μαΐου 2019.
Τα στοιχεία αυτά οδηγούν την Deutsche Bank να επιβεβαιώσει τη σύσταση buy, αγορά, για την Alpha Bank και την τιμή στόχο στα 1,90 ευρώ.  
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Deutsche Bank, τα έσοδα ήταν αδύναμα, καθώς τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 388,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9% και επηρεασμένα αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων και του μικρότερου ημερολογιακού τριμήνου.
Η χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων στο Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 22,7 εκατ. ευρώ το α ́ τρίμηνο 2019, επηρεασμένο αρνητικά απότημείωσητων μέσων υπολοίπων χορηγήσεων –ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της πώλησης Χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2018 και των αυξημένων προβλέψεων του δ’ τριμήνου -καθώς και λόγω της μείωσης των περιθωρίων χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων.
Επιπλέον, η μικρότερη ημερολογιακή περίοδος συνέβαλε αρνητικά κατά 8,6 εκατ. ευρώ στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 18% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 70,2 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων που προήλθαν από την έκδοση ομολόγων και κοινοπρακτικών δανείων καθώς και από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών κατά το δ ́ τρίμηνο 2018, τα οποία ενίσχυσαν τη βάση σύγκρισης.
Αρνητικά κρίνει η Deutsche Bank και την κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha Bank, καθώς στο τέλος Μαρτίου 2019, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,1 δισ., και ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) μειώθηκε κατά 41 μονάδες βάσηςτο α ' τρίμηνο, σε 17%.
Ωστόσο, θετικά είναι τα στοιχεία από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα που μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, εκκαθαρίσεων και διαγραφών, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 21,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2019.
Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 48,9%, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 47%.
Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ το α' τρίμηνο 2019 ή 2,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 14,2 δισ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS