Πως θα ρυθμίσουν τα δάνεια τους χιλιάδες οφειλέτες στον ΟΕΚ με εμπλοκή δικαστηρίων

Πως θα ρυθμίσουν τα δάνεια τους χιλιάδες οφειλέτες στον ΟΕΚ με εμπλοκή δικαστηρίων
Ποιοι έχουν δικαίωμα ένταξης
Δυνατότητα υπαγωγής στην ρύθμιση δόσεων σε δανειολείπτες στεγαστικών δανείων από τον ΟΕΚ που έχουν κριθεί στα δικαστήρια με αποφάσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, που λύνει τα χέρια σε 80.000 οφειλέτες στεγαστικών δανείων.
Στόχος της υπουργικής απόφασης είναι η διευκόλυνση των δικαιούχων των ως άνω κατηγοριών μέσω της μείωσης της οφειλής τους και ευνοϊκών ρυθμίσεων αποπληρωμής να εξοφλήσουν την οφειλή τους και να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας των κατοικιών τους. Η απόφαση έρχεται να αντιμετωπίσει εκκρεμότητες πολλών ετών και είναι αυτονόητο ότι λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος, οι συνθήκες και η κατάσταση των δικαιούχων έχουν μεταβληθεί (οικογενειακά, οικονομικά και χαρακτηριστικά).
Σε κάθε περίπτωση ο δανειολήπτης εντάσσεται στις ρυθμίσεις της με την προσκόμιση παραίτησης από την αίτηση του Νόμου 3869/2010 ή δικαστικής απόφασης ή δικαστικού συμβιβασμού.
Η παραίτηση από το δικόγραφο αποδεικνύεται είτε με προσκόμιση δικογράφου παραίτησης με αντίγραφα των εκθέσεων επιδόσεως αυτής, όταν η παραίτηση έχει γίνει με δικόγραφο, που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου είτε με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου των πρακτικών της δίκης ή σχετική βεβαίωση του γραμματέα της έδρας ή επικυρωμένο αντίγραφο της έγγραφης δήλωσης του πληρεξουσίου δικηγόρου, σε περίπτωση που η δήλωση έχει γίνει προφορικά ενώπιον του ακροατηρίου είτε με αντίγραφο των προτάσεων και σχετική έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου περί μη προβολής αντιρρήσεων από τους αντιδίκους σε περίπτωση που η παραίτηση γίνεται με δήλωση στις προτάσεις είτε με άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο που τυχόν θα κρίνει η υπηρεσία.
Για τους δικαιούχους που έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 3869/2010 ή έχουν υπαχθεί ήδη σε αυτές, προβλέπεται ο σχεδιασμός και η έκδοση, από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, εγγράφου πρότασης για την υπαγωγή τους στις ευεργετικές ρυθμίσεις των νέων δόσεων.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν παραιτηθεί, τότε το δικαίωμα ένταξής του στις ρυθμίσεις της ΥΑ δεν χάνεται, αλλά τελεί σε εκκρεμότητα μέχρι τυχόν παραίτηση του αιτούντος από το δικόγραφο, ανεξαρτήτως της λήξης της προθεσμίας της ΥΑ.
Όταν ο δικαιούχος επιλέξει να μην παραιτηθεί τελικά, το έγγραφο πρότασης υπαγωγής στις ρυθμίσεις υπό την ανωτέρω αναβλητική αίρεση, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο ενώπιον του δικαστηρίου ως αποδεικτικό έγγραφο, προκειμένου να συνεκτιμηθεί από το Δικαστήριο και τυχόν να υιοθετηθεί από την εκδοθησόμενη δικαστική απόφαση.
Στην περίπτωση ύπαρξης πρωτόδικης και μη τελεσίδικης απόφασης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί έφεση, η οποία δεν έχει συζητηθεί ακόμη είναι δυνατό να εφαρμοσθεί η ΥΑ και ο δικαιούχος να λάβει έγγραφο πρότασης ένταξης στις ρυθμίσεις υπό την ίδια ακριβώς αναβλητική αίρεση παραίτησης από την αίτηση του Ν. 3869/2010. Όταν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση εφαρμόζεται κανονικά και δεν τίθεται θέμα υπαγωγής στις ρυθμίσεις.

Πότε δεν ελέγχεται η ιδιοκατοίκηση

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω η ιδιοκατοίκηση δεν ελέγχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Εάν έχει επέλθει θάνατος του αρχικού δικαιούχου και η κατοικία και το δάνειο έχει περιέλθει στους κληρονόμους του, οι οποίοι αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς οι αρχικοί δικαιούχοι.
2. Εφόσον ο χρήστης της κατοικίας για ειδικούς λόγους (όπως οικογενειακούς, εύρεση εργασίας σε άλλη πόλη ή εκτός χώρας) αναγκάζεται σε αλλαγή τόπου κατοικίας.
3. Εφόσον η εκμίσθωση προκύπτει ως αναγκαία λόγω οικονομικής ανέχειας για την διαβίωση του δικαιούχου και της οικογένειάς του. Στην περίπτωση αυτή να συνεκτιμώνται στοιχεία όπως η ανεργία, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, επιστροφή στην πατρική κατοικία λόγω ανεργίας. Σε περίπτωση που ο
δικαιούχος δεν εκμισθώνει την κατοικία του αλλά κάνει μερική χρήση αυτής (πχ λίγους μήνες τον χρόνο).
4. Σε περίπτωση που η κατοικία παραμένει κενή (όπως πχ στην περίπτωση ανήμπορου υπερήλικα, ο οποίος διαμένει με τα τέκνα του).
5. Σε περίπτωση που η κατοικία καθίσταται ακατάλληλη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του δικαιούχου π.χ. λόγω αύξησης των μελών της οικογένειας, λόγω ΑΜΕΑ, του οποίου οι ανάγκες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξαιτίας ανυπαρξίας σχετικών προδιαγραφών στην οικία κ.ά, ο δικαιούχος έχει προβεί σε μίσθωση ή αγορά άλλου ακινήτου με λήψη δανείου και παράλληλη εκμίσθωση της οικίας.
6. Σε όλες τις περιπτώσεις εκμίσθωσης της οικίας δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος του μισθώματος που εισπράττεται συγκριτικά με το τυχόν καταβαλλόμενο για μίσθωση άλλης κατοικίας.
7. Εφόσον η οφειλή του δανειολήπτη (ως έχει πριν την εφαρμογή των προβλέψεων της ΥΑ) δεν υπερβαίνει τις 6.000,00 € (και επομένως σύμφωνα με τον αριθμό 2 του δευτέρου κεφαλαίου της ΥΑ διαγράφεται) είναι αυτονόητο ότι δεν απαιτείται ιδιοκατοίκηση και χρήση της κατοικίας, αφού δεν υπάρχει πλέον υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Στις παραπάνω περιπτώσεις προηγείται ο έλεγχος του υπολοίπου από το πληροφοριακό σύστημα και, εφόσον δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, εφαρμόζεται η ανωτέρω διάταξη και δεν γίνεται έλεγχος ιδιοκατοίκησης.
Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να εφαρμόζεται και αναδρομικά εάν έχει εφαρμοστεί διαφορετική πρακτική.

Δικαίωμα ένταξης

Στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, στις οποίες ο ένας σύζυγος - ο δικαιούχος - δεν ενδιαφέρεται να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της ΥΑ, αποκτά δικαίωμα αίτησης ένταξης ο άλλος, εφόσον : είναι ιδιοκτήτης της δανειοδοτηθείσας κατοικίας και εκ τρίτου συμβαλλόμενος της δανειακής σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι για το διάστημα μέχρι 31/12/2019, οπότε και παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στις ρυθμίσεις της ΥΑ, είναι δυνατή η τυχόν υποβολή νέας αίτησης από τον δικαιούχο, σε περίπτωση που ανακύπτουν νέα στοιχεία που τροποποιούν τις προϋποθέσεις ένταξής του στις ρυθμίσεις και αυτή (νέα αίτηση) θα λαμβάνεται υπόψη από τον Οργανισμό για την τελική έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά ένταξης

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η ένταξη ή μη ενός δανειολήπτη στις ρυθμίσεις της ΥΑ προσκομίζονται από το δικαιούχο δικαιολογητικά που, ενδεικτικά, μπορεί να είναι Ε1,Ε2, Ε9, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, κλπ

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS