Πλασματική αναγνώρισης διπλής πενταετίας στους στρατιωτικούς

Πλασματική αναγνώρισης διπλής πενταετίας στους στρατιωτικούς
Εκτός υπολογισμού της σύνταξης η προσωπική διαφορά για τους Δημοσίους υπαλλήλους
Δυνατότητα αναγνώρισης πενταετούς διπλάσιας υπηρεσίας στους στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνει διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, η οποία μάλιστα δίνει το δικαίωμα στους συνταξιοδοτούμενους να ζητήσουν επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ενώ με άλλη εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι μισθοί προσωπικής διαφοράς για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν λαμβάνεται υπόψη για τον συντάξιμο μισθό.
Συγκεκριμένα, οι  χρόνοι υπηρεσίας που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31.12.2017 και δεν έχουν αναγνωριστεί ως διπλάσιοι δύνανται να αναγνωρισθούν από τον στρατιωτικό ή πολιτικό υπάλληλο οποτεδήποτε ακόμα και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης, κατόπιν σχετικής αίτησής του.
Για χρόνους υπηρεσίας που υπερβαίνουν την πενταετία (όπου αυτή αποτελεί ανώτατο όριο διπλασιασμού της υπηρεσίας) ή τα εξάμηνα πτητικών, των αλεξιπτωτιστών, των υποβρύχιων καταστροφέων και των εκκαθαριστών ναρκοπεδίων, παρέχεται στον υπάλληλο η δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τα χρονικά εκείνα διαστήματα που θα αναγνωρίσει, προκειμένου να διπλασιάσει την υπηρεσία του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31.12.2017, για τις οποίες οι εν ενεργεία υπάλληλοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του διπλάσιου χρόνου πριν την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω εγκυκλίου, με εισφορές υπολογιζόμενες επί των συντάξιμων αποδοχών τους, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισημαίνει προς τα συναρμόδια ασφαλιστικά ταμεία ότι:
1.    Στην περίπτωση που η διαδικασία αναγνώρισης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη με αποπληρωμή των δόσεων, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δύνανται -κατόπιν νεότερης αίτησής τους- να ζητήσουν τον επανυπολογισμό του ποσού της αναγνώρισης (συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν κατά το χρόνο που παρασχέθηκε η επίμαχη υπηρεσία). Η διαδικασία επανυπολογισμού του ποσού, αφορά το σύνολο του χρονικού διαστήματος που έχει ζητήσει ο υπάλληλος με την αρχική του αίτηση και τυχόν διαφορά που θα προκύψει από το ήδη καταβληθέν -έως τη νέα αίτηση- ποσό, θα κατανεμηθεί ισομερώς στις εναπομείνασες δόσεις. Στην περίπτωση, επομένως, που από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι ο υπάλληλος έχει ήδη εξοφλήσει όλο το ποσό, με τις δόσεις που έχει πληρώσει έως την ημερομηνία της αίτησής του, η διαδικασία της αναγνώρισης θεωρείται ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση δε, που προκύπτει υπερβάλλον ποσό, αυτό δεν επιστρέφεται.
2.    Για τους διορισμένους έως 30.09.1990 υπαλλήλους, η αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών στο διπλάσιο, εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών τόσο για υπηρεσίες παρασχεθείσες έως 31.12.2017, όσο και για εκείνες που θα παρασχεθούν από 1.01.2018 και εφεξής.
3.    Οι υπηρεσίες, των οποίων ο χρόνος υπολογίζεται στο διπλάσιο, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 8 και 28 του ν. 4387/2016,  προσαυξάνοντας αντίστοιχα τόσο τις συντάξιμες αποδοχές, όσο και το χρόνο ασφάλισης, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από 1.01.2002 και εφεξής.
4.    Για όσους έχουν διορισθεί έως 30.09.1990, καθώς και για όσους αναγνωρίζουν χρόνους υπηρεσίας με τις διατάξεις του αρ. 22 παρ. 3 του ν. 3865/2010, ως ισχύει, οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι συνυπολογίζονται με το λοιπό χρόνο ασφάλισης μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης του πίνακα του και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 έως και την υποβολή της αίτησης.
5.    Οι από 1.01.2011 και εφεξής κατατασσόμενοι στρατιωτικοί ή διοριζόμενοι πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 του ν.3865/2010 υπάγονται αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή του πρώην ΕΤΑΑ, δύνανται να αναγνωρίζουν ως διπλάσιες τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007).

Προσωπική διαφορά Δημοσίων Υπαλλήλων

Η προσωπική διαφορά δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου, δεν αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων υπαλλήλων. Συνεπώς, δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, επισημαίνει το υπουργείο με αφορμή σχετικά ερωτήματα.
Για τις εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διευκρινίσθηκε ότι από 1.07.2018 υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών, είτε πρόκειται για υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου).
Κατόπιν των ανωτέρω, και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), δεν διενεργούνται από 1.07.2018 επί της εν λόγω προσωπικής διαφοράς κρατήσεις υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS