Η κυβέρνηση πασαλείβει το ΓΕΜΗ, διατηρεί την ατιμωρησία και κάνει πολιτικά παιγνίδι με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας

Η κυβέρνηση πασαλείβει το ΓΕΜΗ, διατηρεί την ατιμωρησία και κάνει πολιτικά παιγνίδι με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας
Το νομοσχέδιο που έρχεται στο τέλος Μαΐου στη Βουλή, η απαλλαγή του Lidl και τα παρατράγουδα με την παγκόμια πρωτοτυπία της διάταξης για τους ορκωτούς
Νομοσχέδιο πασάλειμμα  για το ΓΕΜΗ οδεύει προς το τέλος του μήνα στη Βουλή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης.
Στο νομοσχέδιο μάλιστα περιλαμβάνεται και η πρωτοτυπία της πρόβλεψης ο ορκωτός να ζητά να γίνει Γενική Συνέλευση όταν τα κεφάλαια της εταιρίας υποχωρούν κάτω από του μετοχικού κεφαλαίου.
Το νομοσχέδιο όπως έχει διαμορφωθεί χωρίς να αποκλείεται να έχει αλλαγές όταν κατατεθεί δεν επιλύει σε βάθος προβλήματα που υπάρχουν με τη μη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας αλλά και την αποφυγή δημοσιότητας ειδικά μάλιστα στο σκέλος των οικονομικών καταστάσεων καθώς οι ποινές για μη τήρηση είναι χάδι αλλά και περνούν στο χέρι του εκάστοτε υπουργού καθώς προσδιορίζονται με Υπουργική Απόφαση.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι επιχειρήσεις όπως η Lidl συνεχίζουν με βάση το νόμο να μην υποχρεώνονται σε δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούν κύκλο εργασιών δις ευρώ και ενέχουν εκ της φύσης τους συστηματικό κίνδυνο για τη λειτουργία της αγοράς.
Επιπλέον στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι «με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, πέραν αυτών που προβλέπονται, ή να ορίζεται η εξαίρεση από την υποχρέωση εγγραφής κάποιων εκ των προσώπων που προβλέπονται.
Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».
Δηλαδή η κάθε κυβέρνηση μπορεί να καθορίζει αυθαίρετα ποιες εταιρίες θα δημοσιεύουν και ποιες όχι στοιχεία δημοσιότητας και μάλιστα χωρίς κανόνες.
Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι οι καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ μπορεί να υποβάλλονται εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη γέννηση της υποχρέωσης τήρησης εμπορικής δημοσιότητας.
Εάν το πέρας της προθεσμίας παρέλθει άπρακτο, τότε στον υπόχρεο επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Ποιες είναι αυτές;
Πρόστιμο έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, κατόπιν ακροάσεώς τους. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.
Δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση το πρόστιμο φτάνει στα 300.000 ευρώ ενώ τα κριτήρια επιβολής και το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται ανά παράβαση καθώς και η διαδικασία επιβολής ρυθμίζονται και πάλι με Υπουργική Απόφαση. 
Προκειμένου να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει αυτό μπορεί μια εταιρία να μη δημοσιεύσει για τρεις συνεχείς χρήσεις οικονομικές καταστάσεις και να της κοστίσει 300.000 ευρώ καθώς δεν αναφέρονται ότι η δημοσίευση μετά το δεκαπενθήμερο και με την πάροδο νέου δεκαπενθημέρου προκύπτει νέα αυτοτελής παράβαση ούτε βέβαια προβλέπει τι γίνεται μετά τη συμπλήρωση τριών παραβάσεων και τη συνέχιση διάπραξης παραβάσεων.
Σημειώνεται ότι από τις εταιρίες που δεν δημοσίευαν οικονομικές καταστάσεις κραυγαλέα είναι η Μαρινόπουλος η οποία επί τρία χρόνια δεν είχε δημοσιοποιήσει τα οικονομικά της με συνέπεια να μην είναι γνωστή η πραγματική εικόνα στους προμηθευτές που έχασαν τεράστια κεφάλαια.
Πέραν αυτών πάντως εντύπωση προκαλεί η διάταξη που αναφέρει  «Ο ελεγκτής υποχρεούται να ζητήσει τη σύγκλιση συνέλευσης, εφόσον διαπιστώνει ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (της κλεισμένης χρήσης) κατέστη κατώτερο από το μισό (1/2 ) του κεφαλαίου της εταιρείας και στην τακτική συνέλευση δεν ετέθη από το όργανο διοίκησης της εταιρείας θέμα για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ή η τακτική συνέλευση παρέλειψε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.»
Η διάταξη είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας καθώς δεν υπάρχει ευρωπαϊκό προηγούμενο ενώ ταυτόχρονα είναι ασαφής και άνευ αποτελέσματος καθώς το να ζητά συνέλευση ο ορκωτός δεν σημαίνει και την υποχρέωση σύγκλησης ενώ ακόμα και να μπορούσε να την συγκαλέσει οι μέτοχοι μπορούν να μην καταθέσουν τις μετοχές τους και η συνέλευση να μην γίνει ποτέ.
Ουσιαστικά έχουμε το κράτος να αποποιείται των υποχρεώσεών του έναντι της προστασίας της αγοράς από προβληματικές εταιρίες και να εφαρμόσει όλα τα μέτρα όπως ακόμα και της υποχρεωτικής πτώχευσης σε εταιρίες που δεν συμμορφώνονται και διαλύουν τον ανταγωνισμό.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS