Ακίνητα, μετοχές, εμπορεύματα και απαιτήσεις της Yalco βγάζουν στο σφυρί οι τράπεζες

Ακίνητα, μετοχές, εμπορεύματα και απαιτήσεις της Yalco βγάζουν στο σφυρί οι τράπεζες
"Βροχή" οι καταγγελίες για συνολικά δάνεια 42 εκατ. ευρώ έστειλαν οι τράπεζες – Πότε γίνονται οι πλειστηριασμοί
Ειδικότερα, την 04η Φεβρουαρίου 2019 οι ομολογιούχοι δανειστές προχώρησαν σε καταγγελία των ομολογιακών δανείων λόγω των γεγονότων µη συμμόρφωσης µε τους συμβατικούς όρους.
Πιο συγκεκριμένα:
1) Στις 4 Φεβρουαρίου 2019, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, η Eurobank, µε την ιδιότητα του εκπροσώπου των ομολογιούχων τραπεζών προέβη στην καταγγελία του Κοινού Ομολογιακού Δανείου Α ποσού 18.000.000 ευρώ και προχώρησε, µέσω σχετικών νομικών ενεργειών, σε εντολή για την άμεση καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου κεφαλαίου πλέον των δεδουλευμένων ληξιπρόθεσμων τόκων (Κεφάλαιο: 18.000.000 ευρώ Τόκοι: 716.320 ευρώ).
Περαιτέρω, µε την καταγγελία του δανείου ενεργοποιήθηκαν όροι σχετικά µε την:
- Αναγκαστική εκποίηση, των ενυπόθηκων ακινήτων της Εταιρείας,
- Αναγκαστική εκποίηση των ενεχυριασµένων άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.
Εν συνεχεία, η πιστώτρια τράπεζα προχώρησε σε πράξεις ειδοποίησης διενέργειας πλειστηριασμού για τα ενυπόθηκα ακίνητα της Εταιρείας όπως αυτά είχαν εγγραφεί ως εμπράγματες ασφάλειες του ως άνω Ομολογιακού δανείου. Συγκεκριμένα στις 12/04/2019 η διοίκηση έλαβε ειδοποίηση για τα ενυπόθηκα ακίνητα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας µε ημερομηνία διεξαγωγής πλειστηριασμού την 3η Ιουλίου 2019, και στις 19/04/2019 έλαβε ειδοποίηση για τα ενυπόθηκα ακίνητα της Εταιρείας στο Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης µε ημερομηνία διεξαγωγής πλειστηριασμού την 17η Ιουλίου 2019.
2) Στις 4 Φεβρουαρίου 2019, έπειτα από την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, η Eurobank, µε την ιδιότητα του εκπροσώπου των ομολογιούχων τραπεζών, προέβη στην καταγγελία του Κοινού ομολογιακού δανείου Β (ΚΟ∆ Β) ποσού 10.943.274 Ευρώ και προχώρησε, µέσω σχετικών νοµικών ενεργειών, σε εντολή για την άμεση καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου κεφαλαίου πλέον των δεδουλευμένων ληξιπρόθεσμων τόκων (Κεφάλαιο: Ευρώ 10.943.274 Τόκοι: Ευρώ 661.914).
Περαιτέρω, µε την καταγγελία του ΚΟ∆ Β ενεργοποιήθηκαν όροι σχετικά µε την:
- Αναγκαστική εκποίηση των ενεχυριασμένων άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας
- Σταθεροποίηση της κυμαινόμενης ασφάλειας ενεχύρου ν.2844/2000 που έχει συσταθεί εις βάρος εμπορευμάτων της Εταιρείας καθώς και για την αναγκαστική εκποίηση αυτών
3) Στις 4 Φεβρουαρίου 2019, έπειτα από την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, η Eurobank, µε την ιδιότητα του εκπροσώπου των ομολογιούχων τραπεζών, προέβη στην καταγγελία του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου (ΜΟ∆) ποσού 10.200.000 Ευρώ και προχώρησε, µέσω σχετικών νομικών ενεργειών, σε εντολή για την άμεση καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου κεφαλαίου πλέον των δεδουλευμένων τόκων (Κεφάλαιο: Ευρώ 10.200.000 Τόκοι: Ευρώ 186.425). Περαιτέρω, µε την καταγγελία του ΜΟ∆ ενεργοποιήθηκαν όροι σχετικά µε την:
- Εκτέλεση του ενεχύρου των απαιτήσεων της Εταιρείας από την εταιρεία «Home City»
4) Στις 22 και 26 Φεβρουαρίου 2019, και µε τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών πιστωτριών τραπεζών, η τράπεζα Eurobank Α.Ε. προέβη στην καταγγελία των ανοικτών πιστωτικών γραμμών – αλληλόχρεων λογαριασμών – και μακροπρόθεσμου δανείου συνολικού ποσού Ευρώ 1.205.371 και προχώρησε, µέσω σχετικών νομικών ενεργειών, σε εντολή για την άμεση καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου κεφαλαίου πλέον των δεδουλευμένων τόκων
Συνέπεια των ανωτέρω καταγγελιών, το συνολικό οφειλόμενο ποσό που κατέστη ληξιπρόθεσμο και καλείται να καταβάλει άμεσα η Εταιρεία κατά τις ημερομηνίες καταγγελίας των εν λόγω δανείων, ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 40.348.644 κεφαλαίου και ποσό Ευρώ 1.564.659 τόκων.
Σε αντίκρουση των παραπάνω, η διοίκηση της Εταιρείας σχεδιάζει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της, όπως ενδεικτικά είναι η άσκηση ανακοπής κατά των αναγκαστικών πλειστηριασμών.
Παρά τις όποιες νομικές ενέργειες όμως εκ μέρους των ομολογιούχων τραπεζών, η διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης καθώς και των αναγκαίων πηγών χρηματοδότησης

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS