Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Δικηγόρων Αθήνας στην MetLife

Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Δικηγόρων Αθήνας στην MetLife
Στο ΒΝ όλο το Συμβόλαιο
Στην ετήσια ανανέωση του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης με την ασφαλιστική εταιρία MetLife, προχώρησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών από μετά από απόφαση του ΔΣ.
Στους όρους ανανέωσης για όλα τα μέλη του ΔΣΑ περιλαμβάνεται   Ανώτατο Ετήσιο Ποσό (ασφαλιστικό) για κάθε ασφαλισμένο άτομο ύψους 40.000 ευρώ.
Επέκταση για σοβαρές παθήσεις (Καρκίνος / Νεφρική Ανεπάρκαα / Καρδιακή Προσβολή /Στεφανιαία Νόσος που απαιτεί εγχείρηση / Εγκεφαλικό Επεισόδιο / Μεταμόσχευση / Τύφλωση): €10.000
Σε περίπτωση νοσηλείας σε ένα από τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, η ασφαλιστική εταιρία καταβάλλει το 100% της δαπάνης, εφόσον ο ασφαλισμένος κάνει χρήση άλλου Ασφαλιστικού Φορέα -Δημοσίου ή Ιδιωτικού.
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν κάνει χρήση άλλου Ασφαλιστικού Φορέα, η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει το 80% της δαπάνης και ο ασφαλισμένος το 20%.
Επίσης δικαίωμα στην ασφάλιση έχουν τα Συντηρούμενα Πρόσωπα των μελών και υπαλλήλων του Δ.Σ.Α.
Για την ενεργοποίηση της κάλυψης των μελών του Δ.Σ.Α. θα συμπληρώνονται κάρτες εγγραφής και η κάλυψη θα ενεργοποιείται εφόσον έχει προεισπραχθεί το ασφάλιστρο
Η ελάχιστη περίοδος κάλυψης / χρέωσης θα είναι ένα ασφαλιστικό έτος.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μόνο για μια φορά ετησίως κατά τη διάρκεια του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, στην ετήσια επέτειο του συμβολαίου.
Σε περίπτωση τερματισμού της κάλυψης για οποιοδήποτε λόγο, ο ασφαλισμένος θα χάνει την δυνατότητα μελλοντικής επανένταξης στο πρόγραμμα, με τους ίδιους όρους και τυχόν επανένταξή του θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ελέγχου ασφαλισιμότητας.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση τερματισμού κάλυψης κάποιου μέλους, παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα μόνο για μια φορά για κάθε ασφαλισμένο, στην ετήσια επέτειο του Συμβολαίου, κατόπιν υποβολής ιατρικού ιστορικού (ερωτηματολόγιο Υγείας) εκ μέρους του ασφαλισμένου και αξιολόγησης από την Ασφαλιστική εταιρεία.

Διαδικασία Εγγραφής Συντηρούμενων Προσώπων  

Για την ενεργοποίηση της κάλυψης των συντηρούμενων προσώπων θα συμπληρώνονται κάρτες εγγραφής που θα συνοδεύονται απαραίτητα με πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (προκειμένου να πιστοποιείται ότι αποτελούν συντηρούμενα πρόσωπα του ασφαλισμένου μέλους).
Δυνατότητα ένταξης συντηρούμενων προσώπων που θα αποκτήσει ο ασφαλισμένος κατά την διάρκεια του κάθε έτους (λόγω γέννησης ή γάμου) θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ισχύ την πρώτη μέρα του επόμενου ασφαλιστικού έτους που ακολουθεί την ημερομηνία μεταβολής με την προϋπόθεση ότι η ασφαλιστική εταιρεία έχει παραλάβει την κάρτα εγγραφής & το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου χρέωσης.
Αναφορικά με την ενεργοποίηση της κάλυψης των συντηρουμένων προσώπων θα πρέπει η ασφαλιστική εταιρεία να λαμβάνει την κάρτα εγγραφής μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών τριάντα (30) μέρες πριν την έναρξη της περιόδου χρέωσης και η κάλυψη θα ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση που έχει εισπραχθεί το ασφάλιστρο.
Η Ασφαλιστική Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ασφάλιστρα, στην ετήσια επέτειο του προγράμματος κατόπιν συμφωνίας με τον Δ.Σ.Α.

Κάλυψη προϋπαρχουσών παθήσεων

Για την εισαγωγή των ασφαλισμένων στο Πρόγραμμα, δεν προβλέπεται διαδικασία ελέγχου ασφάλισιμότητας, δηλαδή η με οποιοδήποτε τρόπο υποβολή ιατρικού ιστορικού εκ μέρους των ασφαλισμένων Προϋπάρχουσες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών παθήσεων, καλύπτονται μετά την πάροδο τριών μηνών από την έναρξη της ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση να μην έχουν δημιουργηθεί εντός του τριμήνου αυτού έξοδα περίθαλψης για την συγκεκριμένη περίθαλψη.
Λήξη της ασφαλιστικής κάλυψης Μέλους Α. Η παρεχόμενη από το παρόν ασφαλιστήριο κάλυψη λήγει αυτοδικαίως λόγω συμπλήρωσης ηλικίας, ως κατωτέρω:

1. Για το μέλος του Δ.Σ.Α. λήγει με τη συμπλήρωση της 70ης επετείου των γενεθλίων του

2. Για τα Συντηρούμενα Πρόσωπα, όταν προβλέπεται κάλυψη αυτών:  για τις / τους συζύγους των μελών του Δ.Σ.Α. με τη συμπλήρωση της 70ης επετείου των γενεθλίων τους και  για τα παιδιά των μελών του Δ.Σ.Α. με την συμπλήρωση των 30 ετών
Β. Η παρεχόμενη από το παρόν ασφαλιστήριο κάλυψη μέλους λήγει σε περίπτωση παύσης ισχύος του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου

Γ. Η παρεχόμενη από το παρόν ασφαλιστήριο κάλυψη μέλους λήγει σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οφειλόμενων ασφαλίστρων.

Δ. Η παρεχόμενη από το παρόν ασφαλιστήριο κάλυψη μέλους λήγει σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θεμελιώνουν το δικαίωμα συμμετοχής που προβλέπονται ανωτέρω. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των συντηρούμενων μελών, με εξαίρεση την περίπτωση που το μέλος αποβιώσει. Στην περίπτωση αυτή, η κάλυψη δύναται να παραταθεί μέχρι να συντρέξουν στο πρόσωπο του οι λόγοι λήξης.
Συμβεβλημένα Νοσοκομεία η ασφαλιστική Εταιρία καταβάλλει το 100% της δαπάνης, εφόσον ο ασφαλισμένος κάνει χρήση άλλου Ασφαλιστικού Φορέα – Δημοσίου ή Ιδιωτικού.
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν κάνει χρήση άλλου Ασφαλιστικού Φορέα, η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει το 80% της δαπάνης και ο ασφαλισμένος το 20%.
Σε περίπτωση νοσηλείας σε ένα από τα παρακάτω Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, η ασφαλιστική Εταιρία αναλαμβάνει την απευθείας πληρωμή στο Νοσοκομείο, του ποσού που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ο ασφαλισμένος καταβάλει μόνο τη συμμετοχή του.
Επίσης, ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία της απευθείας εκκαθάρισης εξόδων νοσηλείας με τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης, όπου προβλέπεται.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των παραπάνω, είναι η έγκαιρη ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρίας από τον ασφαλισμένο, σχετικά με την επερχόμενη νοσηλεία, μέσω κλήσης στο τηλεφωνικό κέντρο του Advanced Benefit Club.
Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά. Διευκρινίζεται ότι η χρήση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ είναι υποχρεωτική στα φάρμακα και στις χημειοθεραπείες.
Καλύπτονται τα έξοδα για χημειοθεραπεία είτε ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής είτε όχι, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, θα καλύπτονται δαπάνες εκτός αυτών που αφορούν στην όποια φαρμακευτική αγωγή.  
Διευκρινίζεται ότι νοσοκομειακά έξοδα αποζημιώνονται μόνο εφόσον έχει γίνει χρήση των παρακάτω συμβεβλημένων νοσοκομείων όπως αυτά περιγράφονται στην παρακάτω λίστα.
Περιπτώσεις Νοσηλείας στο Εξωτερικό ή σε άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα δεν θα αποζημιώνονται από το παρόν Ομαδικο πρόγραμμα ασφάλισης.

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία  

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ  ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ  MEDITERRANEO  ΙΑΣΩ GENERAL  ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μεταβολές στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε, ενώ συνεχής ενημέρωση του Ασφαλισμένου για τα παραπάνω θα είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Advanced Benefit Club

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (Διευκρινίζεται ότι η συμπληρωματική κάλυψη ατυχήματος παρέχεται μόνο στα κύρια μέλη, εφόσον έχει επιλεγεί η σχετική κάλυψη)

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του κύριου μέλους συνεπεία ατυχήματος καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους το ποσό των € 30.000 Κόστος Προγράμματος Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για την Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για την Συμπληρωματική Εθελοντική Παροχή Ατυχήματος Μέλος Δ.Σ.Α μόνο € 190 € 30 Κάθε συντηρούμενο πρόσωπο € 190 - Στο παραπάνω μικτό κόστος, περιέχεται η παρακάτω νόμιμη επιβάρυνση: Φόρος Ασφαλίστρων για όλες τις παροχές: 15% Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στις νόμιμες επιβαρύνσεις , η Ασφαλιστική Εταιρία θα έχει τότε το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει άμεσα περαιτέρω το τότε ισχύον κατ’ άτομο συνολικό μικτό ασφάλιστρο των παροχών του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται και είναι πληρωτέα άπαξ για κάθε ασφαλιστικό έτος. Η εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλίστρων βαρύνει τον ασφαλιζόμενο – μέλος και γίνεται αποκλειστικά με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα γίνεται μέσω πάγιας εντολής εξόφλησης ασφαλίστρων από τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ).  Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίσουν την εξουσιοδότηση εξόφλησης ασφαλίστρων μέσω πάγιας εντολής.   Η ελάχιστη περίοδος κάλυψης / χρέωσης θα είναι ένα έτος.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS