Στις καλένδες η ανάπτυξη του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Στις καλένδες η ανάπτυξη του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Στην προκρούστρια κλίνη της προεκλογικής περιόδου βρίσκεται η προώθηση και η ανάπτυξη του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματική
Στις καλένδες και στην προκρούστρια κλίνη της προεκλογικής περιόδου βρίσκεται η προώθηση και η ανάπτυξη του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής (ΤΕΑ), ως δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, που στην ΕΕ έχουν λάβει μεγάλη προώθηση με κεφάλαια που ξεπερνούν τα 2,3 τρις ευρώ.
Οι αλλαγές που εισήγαγε η κυβέρνηση στις αρχές του 2018, με τη δημιουργία «ζώνης ασφάλειας» τόσο με τις επενδύσεις, όσο και με τα επιχειρησιακά πλάνα του κάθε ταμείου, δεν βοήθησε στην ανάπτυξή τους, ενώ παραμένει στον αέρα η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας αφού δεν έχει ενσωμάτωσε την Κοινοτική οδηγία για την διευκόλυνση και επέκταση των ΤΕΑ.
Τα ταμεία αυτά, τα οποία στη χώρα μας ξεπερνούν τα 12, με κυριότερα τα ΕΤΑΟ (οικονομολόγων), ΤΕΑΓΕ (γεωτεχνικών), ΤΕΑ ΥΠ. ΟΙΚ. (υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών), ΤΕΑ ΕΛΤΑ, Αστυνομικών, Ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εργαζομένων στα καζίνα, ΤΕΑ INTERAMERICAN κ.ά,  με τις αλλαγές του 2018  υποβάλουν στοιχεία στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Να σημειωθεί ότι με το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης τα ΤΕΑ υποβάλλουν στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή ειδικό έντυπο απόδειξης καταβολής των εισφορών, στην οποία αποτυπώνονται οι αποκλίσεις από τις αναλογούσες εισφορές ανά μήνα και συνολικά για το έτος.

Περιουσιακή Κατάσταση

Κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης τηρεί υποχρεωτικά αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, ακίνητα, ομόλογα, μετρητά κ.λπ.) και υποχρεώσεων (Τεχνικά Αποθέματα, Περιθώριο Φερεγγυότητας), με τα αντίστοιχα πλήρη χαρακτηριστικά τους. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά σε Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων που καλύπτουν τα Τεχνικά Αποθέματα και σε Μητρώο Λοιπής Περιουσίας. Επίσης τηρείται ηλεκτρονικά και το Ημερολόγιο Μεταβολών Περιουσιακών Στοιχείων που καλύπτουν τα Τεχνικά Αποθέματα.
Το Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων που καλύπτουν τα Τεχνικά Αποθέματα τηρείται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου που ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, σε ξεχωριστά κεφάλαια Συνταξιοδοτικών Παροχών (εφάπαξ ή περιοδικών) και Ασφαλίσεων Κινδύνων (παροχές που καταβάλλονται σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας, νοσηρότητας κ.λπ.). Η τήρησή του είναι συνεχής και ηλεκτρονική και απεικονίζει ανά πάσα στιγμή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης που διατίθεται για κάλυψη των Τεχνικών Αποθεμάτων. Το Μητρώο αυτό τίθεται άμεσα στη διάθεση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, σε κάθε περίπτωση εποπτικού ελέγχου.

ΤΕΑ INTERAMERICAN

Το Ταμείο της Interamerican που αριθμεί 1.222 μέλη, αποταμιεύει τις επενδύσεις τους μέσω του μεικτού αμοιβαίου κεφαλαίου «ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds», του οποίου η απόδοση κατά το 2017 ανήλθε στο 5,28%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, από τον Ιούλιο 2013 που επενδύονται σε αυτό τα αποθεματικά του Ταμείου στο σύνολό τους, έχει αποδώσει 23,14%.
Η INTERAMERICAN συνεισφέρει επενδυτικά στο Ταμείο, υπέρ των εργαζομένων, σημαντικό ποσό ετησίως, ενώ έχει καταβάλλει περισσότερα  από 122 εφάπαξ παροχές σε μέλη του, ύψους 2,33 εκατ. ευρώ. Το αποθεματικό εφάπαξ παροχών του Ταμείου ξεπερνούν τα 17 εκατ. ευρώ.
Ως προς το φορολογικό πλαίσιο, οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών στα ΤΕΑ εκπίπτουν κατά 100%, ενώ οι εφάπαξ παροχές δεν φορολογούνται (οι συντάξεις φορολογούνται ως εισόδημα). Τα ΤΕΑ συστήνονται σε εθελοντική βάση με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή και των δυο μερών και προϋπόθεση σύστασης Ταμείου αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον 100 μελών.

Η νέα οδηγία της ΕΕ

Η κυβέρνηση, με βάση τις δεσμεύσεις προς την Ενωση Ασφαλιστικών  Εταιριών, έπρεπε ήδη να είχε καταθέσει στη Βουλή νέιο νόμο για τα ΤΕΑ, που θα ενσωμάτωνε την τρέχουσα νομοθεσία, αντικαθιστώντας τον τρέχοντα ν. 3029/2002.
Στα βασικά σημεία που περιλαμβάνει η νέα οδηγία, τα οποία είναι η θεσμοθέτηση και η υποχρεωτικότητα στην υλοποίηση για κάθε ΤΕΑ των λειτουργιών αναλογισμού, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κανόνων για τις επενδύσεις, αλλά και κανόνων για την υποχρεωτική παροχή πληροφόρησης προς τα μέλη ενός Ταμείου- «είτε τα δυνητικά που επιθυμούν να λάβουν γνώση για το τι είναι το ΤΕΑ που τους προτείνεται να συμμετάσχουν είτε τα ενεργά μέλη, που έχουν σαφώς αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης».
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, η νέα οδηγία απαιτεί την εξής ελάχιστη πληροφόρηση προς τα μέλη:
Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς.
Πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προφίλ.
Τη φύση των οικονομικών κινδύνων που φέρουν τα μέλη και οι δικαιούχοι.
Τους όρους που αφορούν την πλήρη ή μερική εγγύηση, δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή ενός συγκεκριμένου ύψους παροχών ή, όταν δεν παρέχεται εγγύηση, δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, η δήλωση προς το σκοπό αυτό.
Τους μηχανισμούς προστασίας των σωρευμένων δικαιωμάτων ή τους μηχανισμούς μείωσης των παροχών, εάν υπάρχουν.
Όταν τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο ή μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό καθεστώς για τουλάχιστον πέντε έτη ή για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος, όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι μικρότερη από πέντε έτη.
Τη διάρθρωση του κόστους που επιβαρύνει τα μέλη και τους δικαιούχους, για καθεστώτα που δεν προβλέπουν συγκεκριμένο ύψος παροχών.
Τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη και οι δικαιούχοι για τη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών τους.
Πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Πληροφορίες για τις εισφορές που κατέβαλαν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση και το μέλος στο συνταξιοδοτικό καθεστώς, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 μήνες, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Κατανομή των εξόδων που έχουν αφαιρεθεί από το ΙΕΣΠ τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 μήνες.
Πληροφορίες για το επίπεδο χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος συνολικά.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

bankingnews.gr

BREAKING NEWS