S&P: Αναβαθμίζεται σε ΒΒΒ από BBB- η Πορτογαλία ή κατά 1 βαθμίδα

S&P: Αναβαθμίζεται σε ΒΒΒ από BBB- η Πορτογαλία ή κατά 1 βαθμίδα
Αναβάθμιση της Πορτογαλίας από την Standard and Poor's κατά 1 κλίμακα σε ΒΒΒ
Σε ΒΒΒ από ΒΒΒ- και «Α-2»  δηλαδή κατά 1 βαθμίδα, αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη -αντίστοιχα- πιστοληπτική ικανότητα της Πορτογαλίας η Standard & Poor’s, ορίζοντας σε σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο αμερικανικός οίκος σημειώνει πως οι σταθερές προοπτικές εξισορροπούν τις προσδοκίες ότι, το 2019-2022, το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται, καθώς η οικονομία αναπτύσσεται ενάντια στους κινδύνους που συνδέονται με τα υψηλά, αν και μειωμένα, επίπεδα ιδιωτικού εξωτερικού χρέους και ένα πιο αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον.
Σχεδόν στο 3% του ΑΕΠ, το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα του περασμένου έτους ήταν ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ωθώντας το δημόσιο χρέος προς τα κάτω.
Ο στόχος της κυβέρνησης να πετύχει ένα συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα μέχρι το 2020 (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τόκους) είναι αξιόπιστος και βασίζεται σε συντηρητικές υποθέσεις ανάπτυξης, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της κυκλικής επιβράδυνσης της Ευρώπης, επισημαίνεται.
Οι πορτογαλικές αρχές έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσουν τουλάχιστον τις επιπτώσεις ενός δυνητικού συμβιβασμού Brexit στον τουρισμό, που αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και ανθεκτικότητας του ισοζυγίου πληρωμών από το 2012.
Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πλέον το 43,3% του ΑΕΠ, σημειώνοντας αύξηση από περισσότερο από 16% από το 2005.
Οι μέσες ετήσιες εισροές άμεσων ξένων άμεσων επενδύσεων, περίπου 2% του ΑΕΠ ετησίως, σε συνδυασμό με επαναλαμβανόμενα πλεονάσματα κεφαλαίων άνω του 1% του ΑΕΠ ετησίως, επέτρεψαν στην πορτογαλική οικονομία να πληρώσει το καθαρό εξωτερικό χρέος κοντά στο 4,5% του ΑΕΠ ετησίως, από το 2014.
Παράλληλα, η Πορτογαλία αποπλήρωσε όλο το χρέος στο ΔΝΤ πριν από το χρονοδιάγραμμα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του μέσου επιτοκίου δανεισμού.
«Το εξωτερικό ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων και οι επενδύσεις σε μετοχές στις πορτογαλικές τράπεζες, εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της έντασης των καθαρών εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Πορτογαλία από το 2015.
Για το 2019, προβάλλουμε μια ήπια κυκλική οικονομική επιβράδυνση στην Πορτογαλία, με αύξηση του ΑΕΠ στο 1,7%.
Η αύξηση των πραγματικών μισθών και η βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών θα στηρίξουν την κατανάλωση κατά τα επόμενα δύο χρόνια, παρά τη βραδύτερη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση.
Μεταξύ του 2012 και του περασμένου έτους, τα επίπεδα ακαθάριστου χρέους των κατοίκων μειώθηκαν κατά 61% του ΑΕΠ, στο 199% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 10% του ΑΕΠ ετησίως.
Αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί, εν μέρει επειδή οι ισολογισμοί των νοικοκυριών (καθώς και η εμπιστοσύνη των νοικοκυριών) είναι πολύ ισχυρότεροι από ό, τι πριν από μερικά χρόνια.
Η σημασία του τουρισμού στην πορτογαλική οικονομία εξακολουθεί να αυξάνεται.
Η εθνική στατιστική υπηρεσία υπολογίζει ότι μεταξύ του 2008 και του 2015 οι δαπάνες για τουρισμό αυξήθηκαν κατά περίπου 3% στο 12,2% του ΑΕΠ, εκ των οποίων το 7,5% είναι δαπάνες μη κατοίκων», σχολιάζεται.
Ο οίκος αναφέρει πως οι πορτογαλικές τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά την αποδοτικότητα, σε ένα περιβάλλον χαμηλής ζήτησης πιστώσεων.
Παρά το ότι οι πόροι των πορτογαλικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκαν στο 6% περίπου των υποχρεώσεών τους, μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν άλλες πηγές χαμηλού κόστους για να αντικατασταθεί ο εν λόγω δανεισμός.
Η παραγωγική ικανότητα των τραπεζών εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική πίεση, δεδομένων των υπερβολικά χαμηλών επιτοκίων, της περιορισμένης αύξησης του όγκου πωλήσεων και του μεγάλου όγκου των NPEs.
«Υπολογίζουμε ότι τα προβληματικά εγχώρια περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν το 16% των ακαθάριστων εγχώριων δανείων στα μέσα του 2018.
Τέλος, η πρόσφατη τάση των τραπεζών να πληρώνουν μερίσματα στους μετόχους αντί να χρησιμοποιούν τα κέρδη εις νέον για να αυξήσουν τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια, υποδηλώνει μικτά κίνητρα για την ανασυγκρότηση της οικονομικής τους δύναμης».
Αναλυτικά, οι οικονομικές προβλέψεις του οίκου:

Image
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS