Αθ. Σαββάκης (ΣΒΒΕ): Τα κέρδη έγιναν ζημιές στις ΜμΕ εξαιτίας της αύξησης του κόστους λειτουργίας

Αθ. Σαββάκης (ΣΒΒΕ): Τα κέρδη έγιναν ζημιές στις ΜμΕ εξαιτίας της αύξησης του κόστους λειτουργίας
Άρθρο του Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
Στο πλαίσιο της έρευνας που υλοποιήθηκε σε συνεργασία μεταξύ του ΣΒΕ και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, με τίτλο: «Η μεταποίηση της Βόρειας Ελλάδας προς το 2020: κύρια μεγέθη, βιομηχανικές συγκεντρώσεις και αναγκαίες προσαρμογές βιομηχανικής πολιτικής», μελετήθηκε η χρηματοοικονομική επίδοση της μεταποίησης.
Αυτή καταγράφηκε μέσω ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 746 μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα στη Βόρεια Ελλάδα.
Βάσει της εξέτασης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων του δείγματος, γίνεται σαφής η δυναμική της μεταποίησης στη Βόρειας Ελλάδας, η ισχυρή επίδραση που είχε η οικονομική κρίση στις δραστηριότητες των βιομηχανικών επιχειρήσεων, αλλά και η ανθεκτικότητα των μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
Ο κύκλος εργασιών αποτελεί το κύριο μέγεθος το οποίο αποτυπώνει την ενισχυμένη ανθεκτικότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Κι αυτό καθώς οι επιχειρήσεις του δείγματος κατάφεραν να σταθεροποιήσουν σε υψηλά επίπεδα τον κύκλο εργασιών μετά το αρχικό σοκ της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας τα οφέλη που είχαν αποκομίσει κατά την περίοδο 2000-2008.
Παρά το γεγονός ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να διατηρήσουν περίπου σταθερό το επίπεδο του κύκλου εργασιών από το 2010 κ.ε., τα αποτελέσματα προ φόρων  έχουν συρρικνωθεί σημαντικά, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν από το εγχώριο φορολογικό σύστημα, από τις εισφορές που είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν, κλπ..
Έτσι, από συνολικά κέρδη €145 εκατ. το 2000, οι  επιχειρήσεις του δείγματος κατέγραψαν σωρευτικά ζημίες €74 εκατ. το 2011, αντανακλώντας την αύξηση του κόστους δραστηριοποίησής τους.
Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις του δείγματος μετατράπηκαν από κερδοφόρα σε ζημιογόνα, ενώ καθοριστική είναι η φορολογική επιβάρυνση στην επιδείνωση της κατάστασης, όπως καταγράφεται μέσω των καθαρών αποτελεσμάτων.
Επιπλέον οι συγκεκριμένες 746 επιχειρήσεις του δείγματος αξιολογήθηκαν με βάση την ανταγωνιστικτότητα τους με βάση τρία κριτήρια:

- τη μέση ετήσια μεταβολή του κύκλου εργασιών
- τον βαθμό απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων, και,
- το λόγο (Καθαρός δανεισμός) /(EBITDA)

Οι επιχειρήσεις κατατάχθηκαν σε 10 κατηγορίες.
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ανά κατηγορία ο αριθμός των επιχειρήσεων που ανήκουν σ’ αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση η ανθεκτικότητα της μεταποίησης προήλθε εξαιτίας ακριβώς του παραγωγικού της χαρακτήρα και της δυναμικής εξωστρεφούς δραστηριότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό καταγράφηκε η έντονη εξωστρεφής δραστηριότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο υποδηλώνει μία υγιή αντίδραση στις πολυεπίπεδες συνέπειες από την οικονομική κρίση.
Για το λόγο αυτό απαιτείται παγίωση της στρατηγικής εξωστρέφειας, ως βασικού προσανατολισμού της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.
Επειδή ακριβώς, η παραγωγική δομή στη Βόρεια Ελλάδα κυριαρχείται από κλάδους μέτριας-χαμηλής τεχνολογίας, αλλά δεν επηρεάζεται καταλυτικά – τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα – από τις αλλαγές του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης, γι’ αυτό και παρουσιάζει τη συγκεκριμένη ανθεκτικότητα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους υπάρχει ανάγκη για την άσκηση πολιτικής «διπλής στόχευσης»: βραχυχρόνια μόχλευση υφιστάμενων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και μακροχρόνια ανάπτυξη διαφοροποιημένων προϊόντων.

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS