Ιασώ: Στα 9.678,66 ευρώ το καθαρό ποσό της εκποίησης 7.284 κοινών ονομαστικών μετοχών

Ιασώ: Στα 9.678,66 ευρώ το καθαρό ποσό της εκποίησης 7.284 κοινών ονομαστικών μετοχών
Στα 9.678,66 ευρώ ανήλθε το καθαρό ποσό της εκποίησης 7.284 κοινών ονομαστικών μετοχών της Ιασώ
Στα 9.678,66 ευρώ ανήλθε το καθαρό ποσό της εκποίησης 7.284 κοινών ονομαστικών μετοχών της Ιασώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (15/2/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Ιασώ Α.Ε. σε συνέχεια της από 13/02/2019 ανακοίνωσης ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε στις 15/02/2019 η εκποίηση 7.284 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αποτελούσαν κλασματικά υπόλοιπα, τα οποία προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και την έκδοση 34.901.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, που αποφασίσθηκε από την Μετ΄ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 09/02/2018.
Το καθαρό προϊόν της εκποίησης, αφαιρουμένων των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, ανέρχεται στο ποσό των €9.678,66 και θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εντός 7 (επτά) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκποίησης.
Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. 210 6184177, Σκαρμέα Χριστίνα), για να ενημερωθούν σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση προς είσπραξη του ποσού που τους αναλογεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS