ΕΕΣ: Να ενισχυθεί ο αγώνας κατά της απάτης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

ΕΕΣ: Να ενισχυθεί ο αγώνας κατά της απάτης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
Ενίσχυση του αγώνα κατά της απάτης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ζητά το ΕΕΣ
Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την καταπολέμηση της απάτης κατά του προϋπολογισμού και η Κομισιόν οφείλει να εξασφαλίσει ηγετικό ρόλο και να επανεξετάσει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς το τρέχον σύστημα έρευνας για τις απάτες παρουσιάζει εγγενείς αδυναμίες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), το οποίο δημοσίευσε σήμερα ειδική έκθεση για το θέμα.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ζητάει από την Κομισιόν "να δημιουργήσει ένα ισχυρό σύστημα αναφοράς και μέτρησης της απάτης, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την κλίμακα, τη φύση και τις βασικές αιτίες της απάτης" και να αναθέσει τη διαχείριση και πρόληψη του κινδύνου απάτης σε έναν από τους Επιτρόπους.
Ζητά δε από την Κομισιόν να εγκρίνει μια ανανεωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, να εντείνει τις δραστηριότητες και τα εργαλεία πρόληψης της απάτης, να επανεξετάσει το ρόλο και τις ευθύνες της OLAF υπό το φως της ίδρυσης της EPPO (ευρωπαϊκής εισαγγελίας) και να προτείνει στην OLAF στρατηγικό και εποπτικό ρόλο στη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.
Οι ελεγκτές θεωρούν ότι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής (EPPO) αποτελεί "βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση", αλλά προειδοποιούν ότι "ο ισχύων κανονισμός EPPO θέτει πολλούς κινδύνους".
Ένα από τα κύρια ζητήματα αφορά την ανίχνευση και την έρευνα, η οποία θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εθνικές αρχές.
Εντούτοις, ο κανονισμός δεν θέτει σε εφαρμογή κανένα μηχανισμό που να επιτρέπει στην EPPO να παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους πόρους που απαιτούνται για να διερευνήσουν δυναμικά τις απάτες στις δαπάνες της ΕΕ.
Οι ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το ισχύον σύστημα, σύμφωνα με το οποίο η διοικητική έρευνα της OLAF για υποτιθέμενη απάτη ακολουθείται από ποινική έρευνα σε εθνικό επίπεδο, διαρκεί πολύ και καθιστά λιγότερο πιθανή τη δίωξη.
Κατά μέσο όρο, 17 περιπτώσεις ανά έτος, κατά τις οποίες η OLAF διατύπωσε συστάσεις - λιγότερες από τις μισές από τις περιπτώσεις αυτές - οδήγησαν στη δίωξη, αναφέρει η έκθεση.
Επιπλέον, οι ελεγκτές τονίζουν ότι οι τελικές εκθέσεις της OLAF σε ορισμένες περιπτώσεις δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την κίνηση της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων της ΕΕ.
Μεταξύ 2012 και 2016, μόνο το 15% περίπου του συνολικού συνιστώμενου ποσού ανακτήθηκε στην πραγματικότητα.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταγγέλλει ότι "επί του παρόντος, η Κομισιόν ή δεν διαθέτει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την κλίμακα, τη φύση και τις αιτίες της απάτης" και "αυτό εμποδίζει την αποτελεσματική πρόληψη της απάτης στον προϋπολογισμό της ΕΕ".
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η Κομισιόν δεν διαθέτει πλήρη και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα ανιχνευόμενης απάτης στις δαπάνες της ΕΕ.
Επιπλέον, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εκτίμηση της ανιχνευθείσας απάτης ούτε λεπτομερή ανάλυση του τι προκαλεί στον οικονομικό παράγοντα τη συμμετοχή σε δόλιες δραστηριότητες.
"Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά νέο", απαντά στην έκθεση ο Επίτροπος Günther Oettinger:
Ο αρμόδιος για τον προϋπολογισμό Επίτροπος απαντώντας στο ελεγκτικό συνέδριο δήλωσε σήμερα ότι "στην έκθεση δεν υπάρχει τίποτα νέο", τονίζοντας ότι "οι περισσότεροι τομείς βελτίωσης έχουν ήδη εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί ήδη ή πρόκειται να το κάνουμε".
"Η νέα ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, για παράδειγμα, θα τεθεί σε λειτουργία έως το 2020", τόνισε ο Επίτροπος.
"Δεν θα χρειαστεί να βασιστεί στα παραδοσιακά μέσα του κοινοτικού δικαίου για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών διαφορετικών κρατών μελών", εξηγεί.
"Θα διερευνήσει, θα ασκήσει δίωξη και θα προσαγάγει στην τα εγκλήματα κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ στα κράτη μέλη", αναφέρει.
"Επί του παρόντος, 22 ευρωπαϊκά κράτη μέλη συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία", υπενθυμίζει ο Επίτροπος και καταλήγει:
"Έχουμε μηδενική ανοχή για την απάτη και τη διαφθορά με κεφάλαια της ΕΕ".
"Η Επιτροπή πρότεινε ήδη να τροποποιήσει τον κανονισμό 883/2013 της OLAF για να βελτιώσει τη συνέχεια που δόθηκε στις δικαστικές συστάσεις της OLAF, κυρίως διευκρινίζοντας το παραδεκτό των αποτελεσμάτων της έρευνας της OLAF σε δικαστικές διαδικασίες στα κράτη μέλη".

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS