Τιτάν: Στο 5,64% ανήλθε το ποσοστό των κοινών ιδίων μετοχών

Τιτάν: Στο 5,64% ανήλθε το ποσοστό των κοινών ιδίων μετοχών
Οι ίδιες κοινές μετοχές της Εταιρίας ανέρχονται σε  4.345.171 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,64% των δικαιωμάτων ψήφου
Στο 5,64% αυξήθηκε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Τιτάν και οι ίδιες προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας ανέρχονται σε 196.310.
Ειδικότερα, η A.E.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι την 27/12/2018 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 7.588 κοινών ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 19,46 ευρώ και 500 προνομιούχων ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 18,90 ευρώ, συνολικής αξίας ευρώ 147.657,20 και ευρώ 9.450,00 αντίστοιχα, σε εκτέλεση της από 1.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 1.6.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Μετά την παραπάνω αγορά, οι ίδιες κοινές μετοχές της Εταιρίας ανέρχονται σε  4.345.171 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,64% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και οι ίδιες προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας ανέρχονται σε 196.310.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS