Αναδιάρθρωση συμμετοχών από την Intrakat - Ενέκρινε την πώληση θυγατρικών της στην Intracom Holdings

Αναδιάρθρωση συμμετοχών από την Intrakat - Ενέκρινε την πώληση θυγατρικών της στην Intracom Holdings
Αναδιάρθρωση συμμετοχών από την Intrakat - Ενέκρινε την πώληση θυγατρικών της στην Intracom Holdings
Η Intrakat ανακοίνωσε ότι έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 06.06.2018 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στη Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους είκοσι δύο (22) μέτοχοι εκπροσωπούντες 24.761.215 συνολικά μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 30.477.156 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
Υπεβλήθη και ενεκρίθη η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 26-04-2018, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:
α) οι Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει,
β) η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει:
i) τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης,
ii) την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει και iii) τις Επεξηγήσεις επί των τροποποιήσεων της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
γ) οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας,
δ) η Έκθεση Διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
ε) η Έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών
Η εν λόγω Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 έχει αποσταλεί στο Χ.Α. για δημοσίευση στην 2 Ιστοσελίδα του από την 30-04-2018 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από την 30-04-2018, έκτοτε δε, είναι στη διάθεση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας.
2) Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως και 31.12.2017.
Ελήφθη απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως και 31.12.2017.
3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως και 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Ελήφθη απόφαση για την επανεκλογή της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" και των κάτωθι μελών της:
Α) Της κας Ζωής Σοφού, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14701 και με Α.Φ.Μ 030648792, ως Τακτικής Ορκωτής Ελέγκτριας, και Β) της κας Άννας Γκίνη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 34471 και με Α.Φ.Μ 047887494, ως Αναπληρωματικής Ορκωτής Ελέγκτριας. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 με αμοιβή, σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της Ελεγκτικής εταιρείας προς το ΔΣ της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.
4) Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 81,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Ελήφθη απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, όπως επίσης, και για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της χρήσης εις νέον.
5) Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση του έτους 2017 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του έτους 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.
Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 81,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των € 27.721,93, το οποίο καταβλήθηκε τελικώς στα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ως αποζημίωση για το χρόνο που διέθεσαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2017, και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 ως ισχύει, και τη χορηγηθείσα προέγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του προηγούμενου έτους.
Περαιτέρω, προεγκρίθηκε ποσό 200.000,00€, ως αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.761.215 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 24.761.215 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 24.723.855 (99,85%) Κατά: 37.360 (0,15%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
6) Έγκριση σύναψης και επικύρωση συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 81,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν, κατ’εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει:
1) Οι τροποποιητικές και νέες συμβάσεις εργασίας και στελέχωσης πτυχίου, μεταξύ της Εταιρείας και Μελών ΔΣ αυτής.
2) Οι συμβάσεις μεταβίβασης ποσοστών συμμετοχής επί θυγατρικών εταιρειών, και συγκεκριμένα: α) η από 13.12.2017 απόκτηση του συνόλου των 2.400 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «BHTA ΠΚ ΙΚΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία 4 «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», και β) η από 18.05.2018 πώληση 72 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «B-WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην εταιρεία «ΓΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
3) Η από 02.05.2018 υπεκμίσθωση του β’ υπογείου, του α’ υπογείου, του ισογείου, του ημιωρόφου, του α’ ορόφου, του β’ ορόφου και του γ’ ορόφου, του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής στην Αθήνα, στην εταιρεία «ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
4) Οι πιστώσεις (ταμειακές διευκολύνσεις) και οι εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία μας εντός της χρήσης 2017 και μέχρι σήμερα, προς και υπέρ των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 32 του N.4308/2014, καθώς και προς και υπέρ των Κοινοπραξιών και των Ενώσεων Εταιρειών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή/και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, με τις οποίες η Εταιρεία έχει συνυφασμένα συμφέροντα.
5) Οι μεταβιβάσεις διαφόρων κινητών μεταξύ της Εταιρείας μας και των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 32 του N.4308/2014.
7) Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
Ελήφθη απόφαση για την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του N.4308/2014.
8) Επικύρωση των από 6.12.2017 και 2.4.2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί μερικής αλλαγής της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε κατά την Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έλαβε χώρα στις 07.07.2017.
Επικυρώθηκαν οι από 6.12.2017 και 2.4.2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί μερικής αλλαγής της χρήσης του ποσού που παρέμεινε αδιάθετο, εκ των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε κατά την Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 07.07.2017, σύμφωνα με τους σχετικούς Πίνακες διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει των ως άνω αποφάσεών του.
Ο τελικός πίνακας διάθεσης κεφαλαίων συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
9) Επιβεβαίωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 81,25 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επικυρώθηκε η από 29.08.2017 απόφαση του Δ.Σ., περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Χρήστου Δ. Μηστριώτη, για το υπόλοιπο της θητείας αυτής, από τον Α’ Αντιπρόεδρο και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Α. Άννινο, δεδομένου ότι διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
10) Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατ’εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, οι κ.κ.:
α) Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη, Α’ Αντιπρόεδρος και μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, β) Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και γ) Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο οποίος ως συνταξιούχος ορκωτός ελεγκτής- λογιστής διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής.
Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, θα ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα 6 με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και η θητεία τους θα λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
11) Λήψη απόφασης για την, κατ’ άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.
Ελήφθη απόφαση για την, κατ’ άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος από την 29η Ιουνίου 2018 μέχρι και την 28η Ιουνίου 2020, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή, και σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.
12) Λήψη απόφασης για την αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την προς τούτο αγορά και πώληση από την Εταιρεία μετοχών συνδεδεμένων εταιρειών. Παροχή σχετικής έγκρισης, κατ΄ άρθρο 10 Κ.Ν. 2190/20 και ειδικής άδειας, κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σχετικής σύμβασης με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού».
Εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση των συμμετοχών της Εταιρείας και εγκρίθηκε και χορηγήθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 για την αγορά και πώληση συμμετοχών σε συνδεδεμένες εταιρείες, ως ακολούθως:
(α) την πώληση στη μητρική εταιρεία INTRACOM HOLDINGS:
1. ποσοστού 37,61% στην εταιρεία INTRADEVELOPMENT
2. ποσοστού 80% στην εταιρεία K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ (εκ του οποίου ποσοστό 30% ανήκει στην INTRAKAT και ποσοστό 50% ανήκει στην INTRAKAT INTERNATIONAL)
3. ποσοστού 50% στην εταιρεία INTRABLUE
4. ποσοστού 100% στην εταιρεία INTRAPOWER
Ο ορισμός του τιμήματος αγοραπωλησίας των παραπάνω μετοχών θα γίνει με βάση την αποτίμησή τους από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών GRANT THORNTON 7 (β) την αγορά από τη μητρική εταιρεία INTRACOM HOLDINGS :
1. ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, καθώς και 66.862.010 Ομολογιών της εν λόγω εταιρείας,
2. ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. που έχει αναλάβει τη διαχείριση των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) επί του προαναφερθέντος αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη και
3. ποσοστού 3,43% στην εταιρεία H.E. & D. S.A. που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας.
Η αγοραπωλησία των παραπάνω μετοχών και ομολογιών θα γίνει στην τιμή αποτίμησής τους από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών OLYMPIA.
Η ολοκλήρωση των εν λόγω μεταβιβάσεων τελεί υπό την αίρεση των, κατά Νόμο, οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών, όπου αυτές απαιτούνται. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και να καθορίσει τους λοιπούς όρους των εν λόγω μεταβιβάσεων.
13) Διάφορες Ανακοινώσεις.
Ανακοινώθηκε ότι την 5.6.2018 ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνόλου των κεφαλαίων, συνολικού ποσού € 10.159.052, που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε κατά την Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 07.07.2017.
Ανακοινώθηκε επίσης ότι το μέλος Δ.Σ. κ. Χρήστος Μηστριώτης, την 29η 08.2017 υπέβαλε την παραίτησή του από την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. και δυνάμει της από 29.08.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μη αναπλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό και με το άρθρο 18 παρ. 8 του ΚΝ 2190/1920.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS