Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Γ.Ε. Δημητρίου: Την έκδοση ΚΟΔ ποσού 4 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ.

Γ.Ε. Δημητρίου: Την έκδοση ΚΟΔ ποσού 4 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ.
Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 4.000.000 ευρώ, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. Δημητρίου
Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 4.000.000 ευρώ, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. Δημητρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή (25/6/2018) ανακοίνωση, η «Γ.Ε. Δημητρίου Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» ανακοινώνει ότι στις 22.06.2018 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 50,32% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 38.807.437 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών μετοχών.
Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
2) Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.
3) Ορίστηκε ως ελεγκτής της εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία “ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.” και κατά προτίμηση ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής η κα Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 15411 και Α.Δ.Τ. ΑΒ118101 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 13221, Α.Δ.Τ. Θ362838 και εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους.
4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2017, ήτοι από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 2018, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2018 (που θα συγκληθεί έως 10.09.2019).
6) Εγκρίθηκε και παρασχέθηκε ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
7) Παρασχέθηκε ειδική άδεια στην εταιρεία κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για την έγκριση του συνόλου των εγγυήσεων που έχει παράσχει η εταιρεία υπέρ θυγατρικών της εταιρειών, με τις οποίες υπόκειται σε ενοποίηση.
8) Εγκρίθηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 4.000.000 € και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου.
9) Δεν λήφθηκαν άλλες αποφάσεις και δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης