Αναθεώρηση της τιμής εκκίνησης ΝΟΜΕ από τον Ιούνιο 2018 - Ανοιχτά πρόσθετα μέτρα το 2019

Αναθεώρηση της τιμής εκκίνησης ΝΟΜΕ από τον Ιούνιο 2018 - Ανοιχτά πρόσθετα μέτρα το 2019
Το κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται αναλυτικά στη διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ
Η αναθεώρηση της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών ΝΟΜΕ εντός του Ιουνίου του 2018, αλλά και η επιφύλαξη ότι κατά την αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου του 2019 ενδέχεται να ληφθούν επιπλέον μέτρα, δομικά ή άλλα, για την επίτευξη των στόχων μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ κάτω του 50% τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπονται στο κείμενο της συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς στο πλασιέ της τέταρτης αξιολόγησης.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχέση με τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, οι ποσότητες των οποίων θα μειωθούν σε συνάρτηση με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, τον Ιούνιο του 2018, οι αρχές θα προβούν σε αναθεώρηση της τιμής εκκίνησης των πλειστηριασμών με βάση πρόταση της ΡΑΕ, προκειμένου να ενσωματώσουν τις τιμές του CO2 και με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία για το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ.
Το κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται αναλυτικά στη διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, ενώ προβλέπει ότι για τις λιγνιτικές μονάδες που δεν εντάσσονται στο προς πώληση πακέτο, η ΔΕΗ θα αποφασίσει για πιθανές επενδύσεις και θα εξετάσει την επέκταση της διάρκειας ζωής τους.
Ειδική αναφορά περιλαμβάνεται σε σχέση με τα οικονομικά της ΔΕΗ, για τα οποία προβλέπεται στενή παρακολούθηση και ενημέρωση των Θεσμών ενώ το δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ξεκαθαρίσει πλήρως τις οφειλές του προς την επιχείρηση.
Σε ότι αφορά την εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου, αυτό ετεροχρονίζεται για τον Απρίλιο του 2019, ενώ προβλέπεται η σταδιακή μείωση του ΠΧΕΦΕΛ με στόχο να καταργηθεί στο τέλος του 2020. Αναφέρεται δε ότι σε περίπτωση που προκύψει έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ θα πρέπει να αυξηθούν αναλόγως και οι άλλες ροές εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΜΕΑΡ.
 
Το World Energy News δημοσιεύει το πλήρες κείμενο του SLA για τον τομέα της ενέργειας που έχει ως εξής:

Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να καταστούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειώσουν τα μονοπωλιακά χαρακτηριστικά και τις ανεπάρκειες, να προωθήσουν την καινοτομία, να ευνοήσουν την ευρύτερη υιοθέτηση των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου και να διασφαλίσουν τη μεταφορά των οφελών όλων αυτών των αλλαγών στους καταναλωτές.
Διαρθρωτικά μέτρα σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λιγνίτη.
Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις πρόσφατες αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και τις αποφάσεις της Κομισιόν C (2008) 824, C (2009) 6244 και C (2018) 2104 (που εγκρίθηκαν στις 17 Απριλίου 2018) για τον λιγνίτη, οι Αρχές συμφώνησαν να εφαρμόσουν διαρθρωτικά μέτρα που αφορούν την ικανότητα παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη.

Τα μέτρα αυτά που έχουν εγκριθεί από ΚΥΣΟΙΠ, αφορούν:

α. Τα μέτρα συνίστανται στην εκποίηση της παραγωγικής ικανότητας από λιγνίτη της ΔΕΗ σε υφιστάμενους ή νέους εναλλακτικούς προμηθευτές και άλλους επενδυτές.

β. Η ΔΕΗ δεν έχει καμία συμμετοχή ή σύνδεσμο, συμπεριλαμβανομένης της προτιμησιακής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με οποιαδήποτε εκποιούμενη οντότητα. Σύμφωνα με την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιγράφεται στην ανακοίνωση για τα διορθωτικά μέτρα, οι αγοραστές:

•      Είναι ανεξάρτητοι από τη ΔΕΗ και τις θυγατρικές της επιχειρήσεις.

•      Διαθέτουν τους χρηματοοικονομικούς πόρους, έχουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και κίνητρο για τη διατήρηση και ανάπτυξη της αποκεντρωμένης παραγωγικής ικανότητας ως βιώσιμης και ενεργού δύναμης ανταγωνιστικής με τη ΔΕΗ και άλλους ανταγωνιστές.

•      Δεν είναι πιθανό να δημιουργήσει, υπό το πρίσμα των διαθέσιμων πληροφοριών, ανησυχίες για τον ανταγωνισμό ούτε να δημιουργήσει κίνδυνο να καθυστερήσει η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων.

γ. Η εκποίηση αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔΕΗ, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (C (2018) 2104) που εγκρίθηκε στις 17 Απριλίου 2018 και τον νόμο «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρικής (ΦΕΚ Α 75/2018, Ν. 4533/2018), που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 25 Απριλίου 2018.

Το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί με τεχνικές συζητήσεις με την Επιτροπή, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις. Η εκποίηση θα έχει ισοδύναμα οικονομικά χαρακτηριστικά με τη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ από λιγνίτη, ιδίως όσον αφορά την αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής, αντανακλώντας τη θέση σε λειτουργία και τον παροπλισμό της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

δ. Τα μέτρα θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες διαδικαστικούς κανόνες του διαγωνισμού.

Η απόφαση της Κομισιόν C (2018) 2104 και ο νόμος 4533/2018 επιβεβαιώνουν την εκποίηση του εργοστασίου Μελίτη 1 με καύση λιγνίτη και της άδειας για την εγκατάσταση της Μελίτης 2, των μονάδων 3 και 4 της Μεγαλόπολης και όλων των σχετικών περιουσιακών στοιχείων και πόρων που περιγράφονται στον Πίνακα των Υποχρεώσεων ως συνεχιζόμενες δραστηριότητες, προς έναν ή περισσότερους αγοραστές, τους όρους πώλησης, τη διαδικασία εκποίησης και το χρονοδιάγραμμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Ο θεσπισμένος από το Κοινοβούλιο νόμος περιλαμβάνει επίσης ειδικούς κανόνες όσον αφορά τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων που εκποιούνται. Όσον αφορά τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν λιγνίτη και δεν αποτελούν μέρος της επιχείρησης εκποίησης, η ΔΕΗ θα αποφασίσει για πιθανές επενδύσεις και να εξετάσει την επέκταση της διάρκειας ζωής τους.

Μετά την υιοθέτηση του Ν. 4533/2018 η Ελληνική Δημοκρατία, ως προαπαιτούμενη δράση (prior action), θα εφαρμόσει πλήρως και σωστά όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική εκποίηση στον αγοραστή ή στους αγοραστές, των διαχωρισμένων δραστηριοτήτων σύμφωνα με την Απόφαση της Κομισιόν (C (2018) 2104), συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης όλων των απαραίτητων νομοθετικών, κανονιστικών και εταιρικών μέτρων ή / και ψηφισμάτων, της απόσχισης των επιχειρήσεων, καθώς και την επίσημη έναρξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού από τη ΔΕΗ, που θα βασίζεται σε δίκαιη αποτίμηση και θα διασφαλίζει τα νόμιμα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της. Η εκποίηση θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά μέχρι το τέλος του 2018.

Οι δημοπρασίες NOME και ενδεχόμενα πρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα

Οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ θα συνεχιστούν με πλειστηριασμό ποσοτήτων ηλεκτρισμού σύμφωνα με τον μηχανισμό παρακολούθησης έτσι ώστε, σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά μέτρα που εγκρίθηκαν, να διασφαλίσουν τους συμφωνημένους στόχους μείωσης των μεριδίων αγοράς της ΔΕΗ, στο Μνημόνιο. Προκειμένου να συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική και χονδρική αγορά κάτω του 50% με βιώσιμο και διαρκή τρόπο, προωθώντας τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και απομακρύνοντας τις στρεβλώσεις, η ΡΑΕ αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Δράσης που εγκρίθηκε από το ΚΥΣΟΙΠ για τα ΝΟΜΕ

(i)            τις συνολικές εκ των προτέρων ποσότητες που θα δημοπρατηθούν για το 2018, ήτοι 19% (13% πολλαπλασιασμένες με το συνολικό όγκο ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2017 συν 6% επιπλέον του συνολικού όγκου του 2016 στο διασυνδεδεμένο σύστημα, με τις φυσικές παραδόσεις των επιπλέον ποσοτήτων να ξεκινούν τον Δεκέμβριο του έτους), εκτός εάν προσαρμόζονται αμέσως από τον μηχανισμό παρακολούθησης στους δύο πλειστηριασμούς μετά την διαπίστωση της απόκλισης, (ii) τον αριθμό των πλειστηριασμών που θα χρειαστεί να δρομολογηθούν το 2018, (iii) τις ποσότητες ανά δημοπρασία.

Τον Ιούνιο του 2018 οι αρχές θα προβούν σε αναθεώρηση της τιμής εκκίνησης των πλειστηριασμών με βάση πρόταση της ΡΑΕ προκειμένου να ενσωματώσουν τις τιμές του CO2 όπως αυτές ορίζονται στον νόμο 4389/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4393/2016 και (ii) επικαιροποιημένα στοιχεία για το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προέκυψε από τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης.

Μετά την πρώτη κοινή αξιολόγηση με τους Θεσμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα διαρθρωτικά μέτρα για το λιγνίτη και το ενδεικτικό σχέδιο για την εισαγωγή του Target Model, οι αρχές θα τροποποιήσουν, ως προαπαιτούμενη δράση prior Action, το σχέδιο δράσης του ΚΥΣΟΙΠ και τη νομοθεσία που σχετίζεται με τα ΝΟΜΕ. Συγκεκριμένα:

α. Μόλις πραγματοποιηθεί ο διεθνής διαγωνισμός και η απόσχιση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, θα μειωθούν κατά 50% οι πρόσθετες ποσότητες που προβλέπονται στο μηχανισμό προσαρμογής για την αξιολόγηση των ενδιάμεσων στόχων του Ιουνίου 2018. Η ΡΑΕ θα εφαρμόσει τον τροποποιημένο μηχανισμό παρακολούθησης, έτσι ώστε οι διορθωμένες ποσότητες να κατανέμονται εξίσου στους δύο πλειστηριασμούς μετά τη διαπίστωση της απόκλισης που σημειώθηκε στο εξάμηνο

β. Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή του προτιμητέου προσφέροντα και υπογραφεί η συμφωνία μεταβίβασης μετοχών (SPA) με τον επιλεγέντα διαγωνιζόμενο σχετικά με την εκποίηση λιγνίτη, ο ανωτέρω μηχανισμός προσαρμογής παύει να ισχύει.

γ. Μόλις γίνει το οικονομικό κλείσιμο των συμφωνιών και ο επιλεγμένος προσφέρον αναλάβει τη διαχείριση του αντίστοιχου εργοστασίου, οι συνολικές ποσότητες NOME προς πλειστηριασμό το 2019 θα είναι13% πολλαπλασιασμένο με τον συνολικό όγκο ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2018

δ. Όταν οι αγορές ηλεκτρισμού λειτουργούν στο πλαίσιο του Target Model, τα χαρακτηριστικά των μελλοντικών προϊόντων τύπου NOME θα συγκλίνουν με τα χαρακτηριστικά των νέων αγορών (προθεσμιακή, προημερήσια και εξισορρόπησης).

Οι ελληνικές αρχές θα προβούν σε νέα κοινή αξιολόγηση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 μαζί με τους Θεσμούς, επιπλέον της ήδη υφιστάμενης αξιολόγησης του κόστους, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη:

• την εισαγωγή των νέων αγορών στο πλαίσιο του Μοντέλου Στόχου, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμιακής αγοράς,
• την ολοκλήρωση των διαθρωτικών μέτρων που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη,
• την επίδραση του μηχανισμού NOME στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
• την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς λιανικής,
• την πιθανή ανάγκη για εναλλακτικά ή / και διαρθρωτικά μέτρα με γενικό στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους των καταναλωτών.

Η πρώτη τέτοια κοινή αξιολόγηση εκ μέρους των ελληνικών αρχών και των Θεσμών πραγματοποιήθηκε όσον αφορά την προσαρμογή του μηχανισμού NOME λόγω των διαρθρωτικών μέτρων σχετικά με τον λιγνίτη. Για τις μελλοντικές προγραμματισμένες κοινές αξιολογήσεις, οι αρχές θα παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση αυτή στους Θεσμούς.
Ο ΛΑΓΗΕ παρέχει σε μηνιαία βάση πλήρεις και έγκαιρες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των δημοπρασιών, τις υποψηφιότητες, τις παραδόσεις και τις επανεξαγωγές στη δευτερογενή αγορά, καθώς και τα μερίδια αγοράς ανά παίκτη.

Οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ θα εφαρμόσει το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης ανασκόπησης και θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα, οι αρχές (i) ως προαπαιτούμενη δράση (prior action) θα οριστικοποιήσουν τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΔΕΗ για δημόσιους φορείς όπως συμφωνήθηκε στην 3η αναθεώρηση και θα καθαρίσουν όλες τις καθυστερούμενες οφειλές των φορέων του δημόσιου τομέα που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση προμήθειας και ii) θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου δράσης και να παράσχει λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης που υπέβαλε ο συμβεβλημένος σύμβουλος, με βάση την οποία μπορούν να προσδιοριστούν περαιτέρω πιθανές προσπάθειες όσον αφορά τις καθυστερούμενες πληρωμές του ιδιωτικού τομέα. Ως προαπαιτούμενη δράση (prior action), οι αρχές θα εισαγάγουν νομοθετική τροποποίηση στο νόμο 4067/2012 που θα διασφαλίσει ότι δεν θα προκύψει φορολογικό ζήτημα για τα έτη 2018, 2019 και 2020 από την αναθεώρηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για την ηλεκτρική ενέργεια που αποτελεί των ΥΚΩ.

Το επίπεδο των ΥΚΩ θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες, έτσι ώστε να μην συσσωρεύεται νέο έλλειμμα σε ετήσια βάση, λαμβανομένων υπόψη των διασυνδέσεων που τίθενται σε λειτουργία κάθε χρόνο, η οποία θα διασφαλιστεί με μηχανισμό παρακολούθησης και προσαρμογής που προβλέπει αντίστοιχες ενέργειες που λαμβάνονται μέσω παραγώγου δικαίου σε περίπτωση οποιασδήποτε υπέρβασης ή κάτω από την εκτέλεση του λογαριασμού ΥΚΩ.

Οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο φορολογικό χώρο για το συγκεκριμένο έτος.

Λογαριασμός ΑΠΕ

Ως προαπαιτούμενη δράση (prior action) (i) η χρέωση προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) θα μειωθεί κατά το προβλεπόμενο ετήσιο πλεόνασμα του λογαριασμού των ΑΠΕ για το 2018 (Βήμα 1 - τροπολογία που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2018 από το Κοινοβούλιο, άρθρο 143 του Ν. 4001/2011, Άρθρο 12 του ΦΕΚ Α 75/2018) (ii) ΤΟ ΠΧΕΦΕΛ θα μειωθεί περαιτέρω και θα ισούται: α) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2019, κατά 50% της συνολικής επιβάρυνσης και (β) περαιτέρω μειωμένη έως την 1η Ιανουαρίου 2020, 30% του συνολικού τέλους και γ) θα καταργηθεί πλήρως μέχρι τα τέλη του 2020 (iii) τα δικαιώματα αδειών εκπομπών CO2 (τρέχουσα ροή εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ) θα καθοριστούν τουλάχιστον στο 65% για το 2019 και το 2020 (iv) κάθε πλεόνασμα του λογαριασμού ΑΠΕ, πέραν του προβλεπόμενου αποθέματος, μέχρις ότου καταργηθεί πλήρως, θα χρησιμοποιείται για τη μείωση του ΠΧΕΦΕΛ (v) δέσμευση διατήρησης αποθέματος ασφαλείας ύψους 70 εκατ. ευρώ (vi) εάν προκύψει έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ θα πρέπει να αυξηθούν αναλόγως και άλλες ροές εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΜΕΑΡ.
Επιπλέον, οι αρχές δεσμεύονται να διατηρήσουν το λογαριασμό ΑΠΕ σε ισορροπία, για παράδειγμα με τη δέσμευση να κοινοποιήσουν στην Κομισιόν και να εισαγάγουν ένα νέο σύστημα εσόδων από τα ΑΠΕ που θα τεθεί σε λειτουργία το 2021 και θα συμμορφώνεται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον. Το μεταρρυθμισμένο καθεστώς και τυχόν πρόσθετα έσοδα που θα εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2021 θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο λογαριασμός ΑΠΕ θα παραμείνει ισορροπημένος και βιώσιμος όσον αφορά τη μελλοντική πορεία.

Capacity mechanism

Οι αρχές θα κοινοποιήσουν, ως προαπαιτούμενη δράση (prior action), έναν νέο μηχανισμό ευελιξίας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον προσωρινό μηχανισμό, ο οποίος έληξε τον Απρίλιο του 2017, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ενεργειακών και περιβαλλοντικών ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός ευελιξίας πρέπει να βασίζεται σε μια διεξοδική αξιολόγηση της επάρκειας που περιλαμβάνει ένα πρότυπο αξιοπιστίας και θα πρέπει να βασίζεται σε μια διαδικασία ανταγωνιστικής κατανομής. Για να επιτευχθεί αυτό, οι αρχές θα εφαρμόσουν επίσης τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της απόφασης έγκρισης σχετικά με το προσωρινό μηχανισμό ευελιξίας (επανεξέταση του ανώτατου ορίου για τις τιμές των δευτερευόντων αποθεμάτων, πραγματική διαθεσιμότητα υδροηλεκτρικής ενέργειας, μέθοδοι για το τριτογενές απόθεμα βάσει της αγοράς).
Στη συνέχεια, οι αρχές θα κοινοποιήσουν επίσης, με βάση μια διεξοδική αξιολόγηση της επάρκειας που θα περιλαμβάνει ένα πρότυπο αξιοπιστίας, και θα εφαρμόσουν έναν μόνιμο μηχανισμό ισχύος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας κατανομής ανταγωνιστικών ανοιγμάτων και ανοικτών σε όλους τους δυνητικούς φορείς παροχής ισχύος.

Οδικός χάρτης της αγοράς φυσικού αερίου

Οι αρχές θα συμφωνήσουν, ως προαπαιτούμενη δράση (prior action), με τους Θεσμούς σχετικά με τη συνολική εταιρική αναδιάρθρωση και τη διάρθρωση των προσφορών για τη ΔΕΠΑ, αναλαμβάνοντας την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών για τις ΕΠΑ και κατά τρόπο που θα εξαλείψει οιαδήποτε οριζόντια ή κάθετη σύγκρουση συμφερόντων για την οικονομική οντότητα (ες) πώλησης και, εάν / όπου κρίνεται σκόπιμο, να προτείνει ειδικά και αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού.
Η συμφωνία που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη συνολική δομή της προσφοράς της ΔΕΠΑ θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις ιδιωτικοποίησης των ΕΛ-ΠΕ.

Πρόγραμμα δημοπρασιών φυσικού αερίου

Οι τριμηνιαίες δημοπρασίες στο πλαίσιο του αναθεωρημένου προγράμματος, όπως εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί για το 2018 θα ανέλθει στο 17% της ετήσιας προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ στους πελάτες. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ΡΑΕ θα παράσχουν στα θεσμικά όργανα, μετά από κάθε δημοπρασία, έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματά τους

Υποστήριξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τον Απρίλιο του 2018, οι αρχές εξέδωσαν τις δύο υπουργικές αποφάσεις για τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι πρώτες δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο του 2018.

Μοντέλο στόχου (Target Model)

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού 2015/1222 της ΕΕ για τη θέσπιση κατευθυντήριας γραμμής σχετικά με την κατανομή δυναμικότητας και τη διαχείριση συμφόρησης (CACM) 2 και τον κανονισμό 2017/2195 της ΕΕ για τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την εξισορρόπηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα:

iv. για την ένταξη της σύζευξης της αγοράς στα σύνορά της και για τη δημιουργία της αγοράς εξισορρόπησης. Ο ΛΑΓΗΕ και η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ως διάδοχός της, ενεργώντας ως διορισμένος διαχειριστής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την CACM και με τις εθνικές νομοθεσίες / αποφάσεις που θεσπίστηκαν το 2016, πρέπει να διαθέτει όλους τους απαιτούμενους κώδικες και τεχνικά μέσα να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της CACM ή να διορίσουν άλλο τρίτο μέρος για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. Οι αντίστοιχοι κώδικες πρέπει να εκπονηθούν από την ΛΑΓΗΕ και να εγκριθούν από τη ΡΑΕ. Ο ΑΔΜΗΕ θα ενεργήσει ως φορέας εκμετάλλευσης της αγοράς εξισορρόπησης με βάση τον κώδικα εξισορρόπησης που θα εκπονήσει ο ΑΔΜΗΕ και θα εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Οι αρχές θα ξεκινήσουν το μοντέλο στόχου, συμπεριλαμβανομένων των αγορών, ενδοημερήσιας, προημερήσιας προθεσμιακής και έως τον Απρίλιο του 2019. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, οι αρχές, ως προαπαιτούμενη Δρόση προηγούμενη δράση, (i) θα δημιουργήσουν την οντότητα που θα δημιουργηθεί ως διάδοχος ΛΑΓΗΕ. (ii) Θα εξασφφαλίσουν ότι η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ενέργειας θα υποβάλει στον ρυθμιστή όλες τις προδιαγραφές της αγοράς, καταργώντας τυχόν περιορισμούς προσφορών όπως μέγιστες και ελάχιστες τιμές προσφοράς και εκκαθάρισης, με την επιφύλαξη των μέγιστων και ελάχιστων τεχνικών ορίων σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού 2015/1222, προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ κατά τον χρόνο έναρξης του μοντέλου στόχου τον Απρίλιο του 2019 · (iii) εξασφαλίζει ότι η Ελληνικά Χρηματιστήρια θα ολοκληρώσει τις λειτουργικές προδιαγραφές σχεδιασμού για τα συστήματα πληροφορικής.
 
Πηγή: www.worldenergynews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS