Oμαδική Ασφάλιση: Μείωση της φορολογίας – Αύξηση της ικανοποίησης

Oμαδική Ασφάλιση: Μείωση της φορολογίας – Αύξηση της ικανοποίησης
Τα ασφάλιστρα που καταβάλλει μία επιχείρηση για την ομαδική ασφάλιση υγείας των εργαζομένων της λογίζονται ως δαπάνη, τα αποταμιευτικά φοροαπαλλάσονται και ως κίνητρο αυξάνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων.
Με ρυθμό που αγγίζει το 10% ετησίως αυξάνονται οι ασφαλισμένοι με ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα υγείας στην Ελλάδα, καθώς η συγκεκριμένη παροχή προς τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, επιφυλάσσει πολλά οφέλη, για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αυξάνει τα ποσοστά διακράτησης του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού.
Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μέχρι πρόσφατα η ομαδική ασφάλιση ήταν «προνόμιο» των επιχειρήσεων που απασχολούσαν κατ’ ελάχιστον 10 άτομα. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία του συστήματος “Εργάνη” 9 στις 10 επιχειρήσεις απασχολούν από 1 έως και 10 εργαζομένους. Ευτυχώς, σήμερα, ένας ικανός αριθμός ασφαλιστικών εταιριών έχει λάβει σοβαρά υπόψη του τα στατιστικά στοιχεία και έχει επαναπροσδιορίσει την στρατηγική του αναφορικά με τις ομαδικές ασφαλίσεις, κάνοντας εφικτή την σύναψη ενός νοσοκομειακού ή αποταμιευτικού ασφαλιστηρίου ακόμη και για όσα νομικά πρόσωπα απασχολούν 4 ή 5 εργαζόμενους. Εκτός όμως από την ευελιξία ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων, το χαμηλό κόστος της παροχής - το μέσο ετήσιο κόστος ασφάλισης για την συμμετοχή ενός εργαζόμενου σε ένα ομαδικό πρόγραμμα υγείας δεν ξεπερνάει, συνήθως, τα 300 ευρώ –, κάνει την ομαδική ασφάλιση ιδιαιτέρως ελκυστική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
Αυτή η «ελαστικοποίηση» στον αριθμό των εργαζομένων σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος, δίνουν πλέον την δυνατότητα στην συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να παρέχουν ομαδική ασφάλιση στο προσωπικό τους, μειώνοντας παράλληλα την φορολογητέα τους ύλη.  
Ποιά είναι όμως τα κυριότερα οφέλη και γιατί μια επιχείρηση να επιλέξει να συνάψει μια ομαδική ασφάλιση;
• O πρώτος και ουσιαστικότερος λόγος - όπως έχει αποδειχθεί από έρευνες που έχουν διεξαχθεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του ΟΟΣΑ - είναι η αύξηση της ικανοποίησης των εργαζόμενων, η οποία εκφράζεται με αυξημένη παραγωγικότητα, αλλά και με μεγαλύτερη αφοσίωση στην επιχείρηση. Το δεύτερο αυτό στοιχείο είναι υψίστης σημασίας, κυρίως για τους επαγγελματικούς κλάδους που επενδύουν δυναμικά στην εκπαίδευση, εξειδίκευση και δια βίου μάθηση του προσωπικού τους.
• Δεύτερος, επίσης σημαντικός και άμεσα μετρήσιμος λόγος είναι ότι, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες παροχές - είτε σε χρήμα είτε σε είδος -, που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης δεν επιβαρύνουν φορολογικά τον εργαζόμενο.
• Ο τρίτος, εξίσου καίριος λόγος, αφορά τόσο τον εργαζόμενο, όσο και τον εργοδότη: τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται στο πλαίσιο ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη του υπαλληλικού προσωπικού, είτε αφορούν στην νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη είτε στην κάλυψη θανάτου ή ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα, λογίζονται ως δαπάνη μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως και ανά εργαζόμενο. Επιπλέον, εάν η επιχείρηση επιλέξει να προσφέρει στο προσωπικό της ένα ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι εισφορές, τόσο των εργαζόμενων, όσο και του εργοδότη, απολαμβάνουν πλήρους φορολογικής απαλλαγής.
Σήμερα, στην χώρα μας, οι οργανισμοί που παρέχουν κάποιο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης στο προσωπικό τους δεν ξεπερνούν τις 3.000, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις στο 11% των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 10 υπαλλήλους, από τα χαμηλότερα της Ευρωζώνης, με την Γερμανία να βρίσκεται στο 75% και την Γαλλία στο 66%.
Πού οφείλεται όμως η τόσο χαμηλή διείσδυση στην ελληνική αγορά των ομαδικών προγραμμάτων ασφάλισης, παρά τα προφανή πλεονεκτήματα κι ενώ στην χώρα μας δραστηριοποιούνται πάνω από 20 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζομένους;
Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Χαρατσάρη, Group Insurance & Affinities Sales Executive της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, η ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοεί τις δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: «Εμείς, στην Eurolife ERB Ασφαλιστική, παρέχουμε σήμερα στις ΜΜΕ την δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε Ομαδικά Προγράμματα Υγείας (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης), όσο και σε Ομαδικά Αποταμιευτικά  Προγράμματα προκαθορισμένης εισφοράς και εγγυημένου επιτοκίου με παράλληλη δυνατότητα επενδυτικής επιλογής ανάμεσα σε πολλαπλά και διαφοροποιημένα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων. Τα Ομαδικά Προγράμματα Υγείας χαρακτηρίζονται από απλές διαδικασίες διαχείρισης των παροχών και απ’ ευθείας κάλυψη των εξόδων στο σύνολο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και διαγνωστικών κέντρων της χώρας. Ταυτόχρονα ο εργοδότης μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα προτιμολογημένα πακέτα τα οποία καλύπτουν ουσιαστικά τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», καταλήγει ο Ευάγ. Χαρατσάρης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS