Διανομή μερίσματος ποσού 0,035 ευρώ/μετοχή από τη BriQ Properties για τη χρήση του 2017

Διανομή μερίσματος ποσού 0,035 ευρώ/μετοχή από τη BriQ Properties για τη χρήση του 2017
Διανομή μερίσματος ποσού 0,035 ευρώ/μετοχή από τη BriQ Properties για τη χρήση του 2017
Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού 0,035 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) από κέρδη της  χρήσης  2017, μετά από το συμψηφισμό των ζημίων  της  προηγούμενης περιόδου (21.10.2016-31.12.2016) ύψους ευρώ 448.934, που είχαν προέλθει κυρίως από ζημίες από αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των ακινήτων.
Από την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2017 (Αποκοπή δικαιώματοςσυμμετοχής στο μέρισμα).
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του  Συστήματος  Άυλων  Τίτλων  (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 (record date).
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας,
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. ως εξής:
(i) Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.
(ii)Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε.. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με τoΤμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος τηλ. 211 9994762.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS