Είναι επαγγελματίας ο ασφαλιστικός μου σύμβουλος;

Είναι επαγγελματίας ο ασφαλιστικός μου σύμβουλος;
Εάν μέχρι τώρα συνηθίζατε να σκέφτεστε ότι «θα ασφαλιστώ στον Γιάννη, που είναι φίλος του κουμπάρου μου, καλό παιδί κι έχει κι έναν ξάδελφο που έβγαινε με την Μαιρούλα...», ήρθε ο καιρός να αλλάξετε συνήθειες
Σήμερα, αν θέλετε πραγματικά να ασφαλίσετε εσάς και την οικογένειά σας, την υγεία, την σύνταξή σας, την περιουσία και την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, θα πρέπει να επιλέξετε έναν ασφαλιστικό σύμβουλο επαγγελματία, με κύρος, έναν άνθρωπο που χαίρει εκτίμησης και σεβασμού. Εδώ και αρκετά χρόνια η πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων των ασφαλιστικών συμβούλων, των πρακτόρων και των μεσιτών από την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνεχής επιμόρφωση και επαναπιστοποίησή τους, η άριστη κατάρτισή τους σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις, καθιστούν το επάγγελμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καίριο και καταλυτικό σε ό,τι αφορά στην συνοχή του κοινωνικού ιστού.

Σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, αλλά και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων IDD που αφορούν στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει να παρέχονται στους πελάτες εκ των προτέρων σαφείς πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των προσώπων που πωλούν ασφαλιστικά προϊόντα.

Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στον πελάτη κατά το προσυμβατικό στάδιο, ανεξάρτητα από το αν αγοράζει το προϊόν μέσω διαμεσολαβητή ή απευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση.

Επομένως τα παρακάτω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα καθήκοντα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ανεξαρτήτως κατηγορίας – είτε πρόκειται για ασφαλιστικό σύμβουλο είτε για unit ή assistant ή agencymanager είτε για πράκτορα ή μεσίτη ασφαλίσεων.

Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι υπάλληλοι όλων των παραραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων:

1) Γνώση και τήρηση των αρχών παρακολούθησης και εποπτείας των προϊόντων όπως αυτές θεσπίζονται από την Εταιρία.

2) Γνώση και πλήρης ευθυγράμμιση με την αγορά - στόχο όπως έχει προσδιοριστεί από την Εταιρία.

3) Παροχή όλων των πληροφοριών για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή ή την ασφαλιστική επιχείρηση, καθώς και όλων των απαιτούμενων εγγράφων για το ασφαλιστικό προϊόν στον υποψήφιο πελάτη κατά το προσυμβατικό στάδιο.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής γνωστοποιεί στους πελάτες του γενικές πληροφορίες για τον ίδιο:

- ταυτότητα, διεύθυνση, ταυτότητα ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, καθώς και το επαγγελματικό μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Θα πρέπει να σας ενημερώσει για το αν παρέχει συμβουλές σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα για τα οποία ενδιαφέρεστε (π.χ. δεν έχουν όλοι οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι Πιστοποίηση επιπέδου Δ’, δηλαδή δεν μπορούν όλοι να παρέχουν συμβουλές και να προωθούν ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις), καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτιάσεων (παραπόνων). Τέλος, θα πρέπει να σας γνωστοποιήσει, εάν ενεργεί για λογαριασμό της ασφαλιστικής Εταιρίας για τα εξής:

- εάν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην ασφαλιστική Εταιρία

- εάν ασκεί δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων αποκλειστικά με μια ή με περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις

- για τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης, δηλαδή αν εργάζεται:

βάσει αμοιβής, δηλαδή αν η αμοιβή του καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη

βάσει προμήθειας κάθε είδους, δηλαδή η αμοιβή περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο

βάσει άλλου τύπου αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης ή

βάσει συνδυασμού οποιουδήποτε από τους παραπάνω τύπους αμοιβής
Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παρέχει συμβουλές πριν από την πώληση ασφαλιστικού προϊόντος, εκτός από την υποχρέωση προσδιορισμού των απαιτήσεων και των αναγκών σας, θα πρέπει να σας εφοδιάζει με εξατομικευμένη σύσταση, στην οποία εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ένα συγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί τις ασφαλιστικές απαιτήσεις και ανάγκες σας.

Πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης, ακόμη και στην περίπτωση πωλήσεων χωρίς την παροχή συμβουλών, θα πρέπει να σας δίνονται οι σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν, ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι πριν πάρετε την απόφαση να ασφαλιστείτε. Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν θα πρέπει να παρέχει τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα του κλάδου ασφάλισης ζημιών (Αυτοκίνητο, Κατοικία – Πυρός, Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι κ.ο.κ).

Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος σας προτείνει επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο στην ασφάλιση, θα πρέπει να σας παρέχει το Βασικό Έγγραφο Πληροφοριών.

Εάν είστε ήδη πελάτης, σε περίπτωση που το ασφαλιστικό πρόγραμμά σας δεν είναι το πλέον κατάλληλο γιατί άλλαξαν οι ανάγκες σας (π.χ. σήμερα έχετε οικογένεια ή αλλάξατε εργασία), ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα πρέπει να σας προτείνει ένα νέο προϊόν, ανεξάρτητα από το αν η εταιρία με την οποία συνεργάζεται του παρέχει κίνητρα για να διατηρήσει το συγκεκριμένο συμβόλαιο.


Super User

BREAKING NEWS