Ιntrakat: Αλλάζει τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων

Ιntrakat: Αλλάζει τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων
Ιntrakat: Αλλαγή χρησης αντληθέντων κεφαλαίων
Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  (δ.τ. INTRAKAT) γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 02.04.2018,  αποφάσισε τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφάσισε η από 07.07.2017, Α ́Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τ.Γ.Σ., όπως η χρήση αυτή είχε τροποποιηθεί μερικώς, δυνάμει της από 06.12.2017 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι από το ποσό των €1.971.531,88 που προοριζόταν προς διάθεση μέχρι την   31.12.2017 ως κεφάλαιο κίνησης για τις ανάγκες των έργων της Εταιρείας, διατέθηκε τελικώς μόνο το ποσό των €896.402,12, αποφάσισε όπως το ποσό των €1.075.129,76 που παραμένει αδιάθετο μέχρι την 31.12.2017 στην κατηγορία Α «Κεφάλαιο Κίνησης», μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία,  κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2018-Νοεμβρίου 2018.
Κατόπιν αυτού, το προς διάθεση ποσό στην κατηγορία Α «Κεφάλαιο Κίνησης» για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2018 – Νοέμβριος 2018 διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των €2.075.129,76, ο δε Πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, διαμορφώνεται πλέον, ως ακολούθως:  www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS