Ιασώ: Ολοκλήρωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων

Ιασώ: Ολοκλήρωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων
Την ολοκλήρωση της εκποίησης 4.685 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αποτελούσαν κλασματικά υπόλοιπα, ανακοίνωσε η Ιασώ
Την ολοκλήρωση της εκποίησης 4.685 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αποτελούσαν κλασματικά υπόλοιπα, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανακοίνωσε σήμερα (13/3/2018) η εταιρεία Ιασώ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, σε συνέχεια της από 07/03/2018 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε στις 12/3/2018 η εκποίηση 4.685 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αποτελούσαν κλασματικά υπόλοιπα, τα οποία προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και την έκδοση 21.813.706 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 23/6/2017.
Το καθαρό προϊόν της εκποίησης, αφαιρουμένων των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, ανέρχεται στο ποσό των 5.563,79 ευρώ και θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εντός 7 (επτά) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκποίησης.
Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. 210 6184177, Σκαρμέα Χριστίνα), για να ενημερωθούν σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση προς είσπραξη του ποσού που τους αναλογεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS