Ιασώ: Αναρμόδια η Γ.Σ. να εγκρίνει την πώληση του 97,2% της «Ιασώ General» στην «Hellenic Healthcare»

Ιασώ: Αναρμόδια η Γ.Σ. να εγκρίνει την πώληση του 97,2% της «Ιασώ General» στην «Hellenic Healthcare»
Αναρμόδια να εγκρίνει την πώληση του 97,2% της «Ιασώ General» στην «Hellenic Healthcare» η Γ.Σ. της «Ιασώ Α.Ε.»
Η Γενική Συνέλευση της «Ιασώ Α.Ε.» έπειτα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβεβαίωσε ότι είναι αναρμόδια να εγκρίνει την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών της θυγατρικής της «Ιασώ General» στην «Hellenic Healthcare» με έδρα το Λουξεμβούργο.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί ότι κατά την πραγματοποιηθείσα σήμερα 09.02.2018 και ώρα 11.00 π.μ. μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία συνεκλήθη, κατόπιν αιτήματος μετόχων της μειοψηφίας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 313 μέτοχοι εκπροσωπούντες 62.359.814 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 71,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης, που αφορά στην «έγκριση της υπό στοιχ. 1. Σύμβασης[1] ή αναβολή της λήψης απόφασης σε επόμενη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να χορηγηθεί η εκπόνηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οικονομοτεχνικής μελέτης από εγνωσμένης φήμης διεθνή εταιρία χρηματοοικονομικών συμβουλών, με θέμα την αποτίμηση της πωλούμενης συμμετοχής, αφού συνυπολογιστούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Συμβάσεως στην οικονομική θέση της Εταιρίας»:
Με συνολικά 51.475.115 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 82,55% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, η Γενική Συνέλευση:
(1) Επιβεβαίωσε, ακολουθώντας τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι είναι αναρμόδια για να εγκρίνει τη σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει η Εταιρία στη θυγατρική της εταιρία «ΙΑΣΩ General» στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία «Hellenic Healthcare S.a.r.l.».
(2) Εντούτοις επικρότησε τους χειρισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πώληση των ανωτέρω μετοχών και, ειδικότερα, την απόφαση του Συμβουλίου να προβεί στην πώληση, με τους όρους που εκτέθηκαν στην από 22.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αντιπρόσωπος ενεχυρούχου δανειστή, εκπροσωπών συνολικά 6.566.060 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 10,53% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, ψήφισε υπέρ της έγκρισης της ανωτέρω σύμβασης μεταβίβασης μετοχών, με την αιτιολογία ότι ο ενεχυρούχος δανειστής είχε παράσχει εξουσιοδότηση προς αυτόν μόνο για να ψηφίσει υπέρ της έγκρισης της σύμβασης.
Μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 4.318.639 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 6,92% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, θεωρώντας ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να εγκρίνει την ανωτέρω σύμβαση, ψήφισαν κατά της έγκρισης».

[1] Πρόκειται για τη σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει η Εταιρία στη θυγατρική της εταιρία «ΙΑΣΩ General» στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία «Hellenic Healthcare S.a.r.l».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS