Ιασώ: Διευκρινίσεις στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για την πώληση στην Hellenic Healthcare

Ιασώ: Διευκρινίσεις στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για την πώληση στην Hellenic Healthcare
Η απάντηση του ΙΑΣΩ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Διευκρινίσεις για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 22.1.2018 προχώρησε η εταιρεία Ιασώ, μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που συγκλήθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 και έλαβε χώρα στις 22.1.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας παρέσχε στους μετόχους της ενημέρωση, κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του ίδιου άρθρου.
Η ως άνω ενημέρωση και η σχετική συζήτηση που ακολούθησε, με τοποθετήσεις και μετόχων, είχε ως βάση την ανάλυση των λόγων που οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε., στην εταιρία με έδρα το Λουξεμβούργο και την επωνυμία HELLENIC HEALTHCARE S.AR.L., ώστε οι μέτοχοι να είναι σε θέση να κρίνουν, προκειμένου να λάβουν απόφαση σχετικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης (έγκριση της ανωτέρω σύμβασης), εφόσον η συνέλευση θεωρήσει τούτο απαραίτητο.
Οι πληροφορίες που δόθηκαν στους μετόχους, κατά τη διάρκεια της συνόδου της συνέλευσης, δεν μεταβάλλουν ούτε διαφοροποιούν την ενημέρωση η οποία έχει ήδη παρασχεθεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δια μέσου είτε των ανακοινώσεων της εταιρίας, είτε των δημοσιοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων και εκθέσεων της Διοίκησής της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει δε ότι, κατά τη σχετική διαδικασία, έχει μεριμνήσει για την τήρηση ειδικά του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 27 παρ. 8 ν. 4443/2016 και η διαδικασία της συνόδου της συνέλευσης, όπως και οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά της, δεν έθεσαν ζήτημα παράβασης αυτών των διατάξεων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS