Ιασώ: Στις 9/2/18 η Γενική Συνέλευση για την ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού

Ιασώ: Στις 9/2/18 η Γενική Συνέλευση για την ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού
Η Γενική Συνέλευση της 9ης Φεβρουαρίου 2018 του «Ιασώ» αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων
Στις 09 Φεβρουαρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του «Ιασώ» για να εγκριθεί η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 22.01.2018 και ώρα 11.00, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 315 μέτοχοι εκπροσωπούντες 62.429.171 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 71,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αναβλήθηκε, ύστερα από αίτημα μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό πλέον του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 27.12.2017 πρόσκληση, ήτοι:
1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας και
2) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ("Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου"), για τις 09 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ. στο ίδιο τόπο.
Επειδή δε η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της 9ης Φεβρουαρίου αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.
Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, με ημερομηνία καταγραφής στις 5 Φεβρουαρίου 2018, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν.2190/1920».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS