Ιασώ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 22/1/2018 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού

Ιασώ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 22/1/2018 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού
Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού θα αποφασίσουν οι μέτοχοι της Ιασώ, στην έκτακτη Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2018
Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καλούνται να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Ιασώ, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2018, όπως αναφέρεται στη σημερινή (27/12/2017) ανακοίνωση.
Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ιασώ, η οποία ελήφθη στη συνεδρίασή του την 27η Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 22α Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας ("Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου").
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία ούτε στην ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 20η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

www.bankingnews.gbankingnews.gr

BREAKING NEWS